Lhowa - Nepaliकीप्‍रूक [ᴴkip‍ruk] ना. छाउरा puppy (sem. domains: 6.3.1.5 - कुकुर.)
कीफुरी [ᴴkipʰuri] वि. आनन्‍दित delighted, joyous (sem. domains: 3.4.1.1.7 - खुशी हुनु.)
कीबा तेक्‍कीन [ᴴkiba ᴴtek‍kin] क्रि.प. कर्जा तिर्नु repay (sem. domains: 6.8.4.5 - ऋण आदि तिर्नु.)
कीमीलीङ [ᴴkimiliŋ] ना. ठाउँको नाम name of a village (sem. domains: 9.7.2 - ठाउँको नामहरू.)
कीमु [ᴴkimu] ना. पोथी कुकुर bitch (sem. domains: 6.3.1.5 - कुकुर, 1.6.7 - भाले र पोथी पशु.)
कीरा ग्‍याप्‍कीन [ᴴkira ᶫgʲap‍kin] (imp: कीरा ग्‍योप) क्रि.प. सिकार खेल्नु hunt (sem. domains: 6.4 - सिकार खेल्‍नु र माछा मार्नु.)
कीरीमा क्‍यीरी [ᴴkirima ᴴkʲiri] (var. of SH: कीरीम सीरे ; कीरीमा च्‍युरी धेगीन) क्रि.वि. पोल्टि मारेर having both feet together (sem. domains: 7.1.2 - बस्‍नु.)
कीरे
कीरे [ᴴkire] (var. of SH: कीरा) ना. 1सिकारी hunter, huntsman, fowler
, hunter, pertaining to prey
(sem. domains: 6.4 - सिकार खेल्‍नु र माछा मार्नु, 6.4.1 - सिकार खेल्‍नु.)
2रक्सी राख्ने भाँडो pot in which to keep alcohol (sem. domains: 5.1.1 - काठबाट बनिएका चीजबीज.)
कीला [ᴴkila] ना. कक्षा grade, rank, standard, circle, orbit, class (sem. domains: 3.6.2 - विद्यालय.)
कीली [ᴴkili] ना. मुठा, बिटा fist, bundle (sem. domains: 6.2.6.4 - खेती भण्डार गर्नु.)
कीलो [ᴴkilo] ना. तौल weight (sem. domains: 8.2.9 - तौल.)
कीलो घारकीन [ᴴkilo ᶫkarkin] (imp: कीलो घोर) क्रि.प. तौलाउनु weigh (sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच.)
कीवु [ᴴkiwu] अ.मू. टाढाको मान्छे बोलाउने आवाज word to call someone at a distance (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)
कीस्‍युरी [ᴴkiʃuri] क्रि.वि. आनन्‍दसँग comfortably (sem. domains: 3.4.1.2 - खुशी.)
की़न्‍ग्‍येक पुगीन [ᴴkyn‍gʲek ᴴpugin] क्रि.प. लामालाई पैसा चढाउनु offer money to a lama
की़न्‍जुङ [ᴴkyn‍dzuŋ] ना. तस्कर व्यापार smuggler (sem. domains: 6.8.9.6 - चोरी व्यापार.)
की़न्‍दुङ चुक्‍कीन [ᴴkyn‍duŋ ᴴtsuk‍kin] क्रि.प. चोरीको आरोप लगाउनु accuse of theft ex.कुमु खोरी की़री की़न्‍दुङ ङाला चुक्‍यी। चोरी आफूले गारेर आरोप मलाई लगाउँछ। (sem. domains: 3.5.1.8.1 - दोष.)
कु [ᴴku] ना. मुर्ति image, idol (sem. domains: 6.6.2.7 - ढुङ्गाको काम गर्नु, 6.6.5.3 - मूर्तिकला, शिल्‍पकला.)
कुःगीन [ᴴkuːgin] (past: कु:जुङ) (imp: कु:) क्रि. अराउनु order, command (sem. domains: 9.4.7 - आश्रयक.)
कुक [kuk] क्रि.वि. मुनि under, beneath, below, underneath, down (sem. domains: 7.2.2.9 - नफर्की सीधा चल्‍नु.)
कुकुक [ᴴkukuk] वि. घुम्रे curly, curled, twisted
कुक्‍कीन [ᴴkuk‍kin] (var. of SH: कुल्‍गी) 1क्रि. पठाउनु send, despatch (sem. domains: 7.2.8 - कसैलाई पठाउनु, 7.3.3.3 - पठाउनु.) 2क्रि. बङ्ग्याउनु bend, curve (sem. domains: 7.1.6 - झुकाउ, ढल्‍कनु, 8.3.1.5 - बाङ्गो.) 3ना. पठाउने sender (sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना.)
कुक्‍चे [ᴴkuk‍tse] ना. आगो फुक्दा दाउराको रूपमा प्रयोग गर्ने विरुवा plant used while starting a fire (sem. domains: 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री.)
कुक्‍पा [ᴴkuk‍pa] वि. मूर्ख foolish, stupid, dull (sem. domains: 3.2.1.4 - मूर्ख, 3.5.5 - मूर्ख बोली.)
कुगीन [ᴴkugin] (3sg pres: की़क) (past: की़जुङ) (imp: की़) क्रि. 1चोर्नु steal, rob (sem. domains: 6.8.9.1 - चोर्नु.) 2घस्नु rub, abrade (sem. domains: 7.7.5 - दल्‍नु.)