Lhowa - Nepaliकुग्‍याप [ᴴkugʲap] वि. पछाडि (आदरार्थी शब्द) back (honorific term) Cross Ref. ग्‍याप (sem. domains: 8.5.1.1.1 - पछाडि.)
कुङगा [ᴴkuŋga] ना. मान्छेको नाम person's name (sem. domains: 9.7.1.1 - व्यक्तिवाचक नामहरू.)
कुची [ᴴkutsi] ना. कुर्सी chair (sem. domains: 7.1.2 - बस्‍नु, 6.5.3 - भवनको भौतिक वस्‍तुहरू.)
कुच्‍चोक [ᴴkuts‍tsok] ना. मान्छे मरेको ११ महिना पुगेपछि गर्ने सँस्कार (आदरार्थी शब्द) death ritual performed after 11 month (honorific term) Cross Ref. धी़रीम (sem. domains: 2.6.6.3 - अन्‍त्‍येष्‍टि.)
कुजा [ᴴkudza] ना. निरीक्षक supervisor (sem. domains: 6.1.1 - कामदारहरू.)
कुजी [ᴴkutsi] ना. आयु (आदरार्थी शब्द) age (honorific term) Cross Ref. छे (sem. domains: 2.6 - जीवन.)
कुजीन [ᴴkudzin] ना. चोर theft, robber (sem. domains: 6.8.9.1 - चोर्नु.)
कुजीन कुमा [ᴴkudzin ᴴkuma] ना. चोर, लुटाहा thief, robber, looter (sem. domains: 6.8.9.3 - पैसा बलपूर्वक प्राप्‍त गर्नु, खोस्‍नु, 6.8.9.1 - चोर्नु.)
कुजु धे [ᴴkudzu ᶫte] वि. कुशल (आदरार्थी शब्द) being well (honorific term) Cross Ref. थाङा 1
कुटा [ᴴkuʈa] ना. माटोबाट बनाएको सानो स्‍तुपा small stupa made up of mud (sem. domains: 4.9.8.1 - मूर्ति.)
कुटाक [ᴴkuʈak] ना. उच्च जाति high caste (sem. domains: 4.1.2 - मानिसको प्रकार.)
कुटाक्‍पा [ᴴkuʈak‍pa] ना. उच्च जातिको मान्छे high class people (sem. domains: 4.1.2 - मानिसको प्रकार.)
कुटी झ्‍यीगीन [ᴴkuʈi ᶫtsᶨigin] (past: कुटी झ्‍येजुङ) क्रि.प. शुध्द गर्नु purify (sem. domains: 4.9.5.6 - धार्मिक शुद्धिकरण.)
कुटुम [ᴴkuʈum] ना. लट्टु खेल type of game (sem. domains: 4.2.6.1 - खेल.)
कुटुमा [ᴴkuʈuma] 1क्रि. हात मिलाउनु shake hands (sem. domains: 4.2.1.4.1 - स्‍वागत, ग्रहण.) 2ना. वंशको नाम (sem. domains: 4.1.9.9 - जाति.)
कुटुमा ताङगीन [ᴴkuʈuma ᴴtaŋgin] क्रि.प. हात मिल्नु shake hands (sem. domains: 4.1.8 - स्‍नेह देखाउनु.)
कुत्‍ता [ᴴkut‍ta] ना. कुर्ता collarless shirt (sem. domains: 5.3.2 - स्‍वास्‍नी मानिसको लुगा.)
कुत्‍ती शाङगीन [ᴴkut‍ti ᶫsaŋgin] (3sg pres: कुत्‍ती शावालाक) (past: कुत्‍ती शाजुङ) (imp: कुत्‍ती शोङ) क्रि.प. पठाउनु send, despatch, cause to be sent or despatched (sem. domains: 3.5.7.7 - पत्र.)
कुदीन [ᴴkudin] ना. आइमाईले पछाडि लगाउने उनको कपडा (आदरार्थी शब्द) woollen apron worn by women at the back (honorific term) Cross Ref. ग्‍याप्‍तेन (sem. domains: 5.3 - लुगाफाटा.)
कुदुङ [ᴴkuduŋ] ना. अनुहार (आदरार्थी शब्द) face (honorific term) Cross Ref. ङोरूङ (sem. domains: 2.1.1 - शिर.)
कुदुङ ग्‍येवा [ᴴkuduŋ ᶫgʲewa] वि. सुन्‍दार (आदरार्थी शब्द) beautiful (honorific term) Cross Ref. जेवा
कुदुरू कुदुरू [ᴴkuduru ᴴkuduru] अ.मू. केराउ खादा हुने आवाज sound of chewing roasted peas (sem. domains: 5.2.2.7 - पिउनु.)
कुदोक योक्‍कीन [ᴴkudok ᶫjok‍kin] क्रि.प. धागो कात्नु make thread (sem. domains: 6.6.1.2 - धागो कात्‍नु.)
कुप [ᴴkup] ना. चाक bottom, buttocks, fundament (sem. domains: 2.2.8 - दिसा गर्नु, दिसा.)
कुप काजा [ᴴkup ᴴkadza] ना. सिट seat (sem. domains: 7.2.4.2.1 - डुङ्गा, नाउ.)