Lhowa - Nepaliकुपार [ᴴkupar] ना. देउताको तस्विर of a god (sem. domains: 5.1.2 - घरायसी सजावटहरू, 4.9.8 - धार्मिक वस्तु.)
कुप्‍क्‍याक [ᴴkup‍kʲak] ना. कुर्सी chair Cross Ref. श्‍युक्‍ठी (sem. domains: 5.1.1 - काठबाट बनिएका चीजबीज.)
कुप्‍ताः [ᴴkup‍taː] ना. तानमा बस्‍ने ठाउँ weaving loom seat or bench (sem. domains: 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु.)
कुबा [ᴴkuba] (var. of SH: कोतोक) ना. धागो thread (sem. domains: 6.6.4.1 - धागो, 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु, 7.5.4.1 - डोरी, फित्ता, तार.)
कुबा शोगीन [ᴴkuba ᶫsogin] (3sg pres: कुबा शी़क) क्रि.प. धागो बनाउनु make thread (sem. domains: 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु.)
कुबाः [ᴴkubaː] ना. भगवानको फोटो भएको फ्रेम frame having photo of a god (sem. domains: 4.9.8 - धार्मिक वस्तु.)
कुमा [ᴴkuma] (var. of SH: कुरमु) ना. 1मारिङ्गे shrub (sem. domains: 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री.) 2कोसेली present, gift (sem. domains: 7.5 - प्रबन्ध गर्नु, आयोजन गर्नु, 4 - सामाजिक व्‍यवहार.)
कुमा ढुगीन [ᴴkuma ᶫʈugin] कोमा ढुगीन) क्रि.प. कपाल राम्रो पार्न लगाउनु put Kuma to make hair better (sem. domains: 5.4.3 - कपालको रेखदेख गर्नु.)
कुमु [ᴴkumu] ना. चोर theft, robber (sem. domains: 6.8.9.1 - चोर्नु.)
कुमु कुगीन [ᴴkumu ᴴkugin] (3sg pres: कुमु की़क) (past: कुमु की़जुङ) क्रि.प. चोरी गर्नु steal (sem. domains: 4.3.4.8 - अपहरण्‍ा.)
कुम्‍दी [ᴴkum‍di] ना. राजा king, monarch, sovereign (sem. domains: 4.6.1.1 - राजाको परिवार.)
कुये केदु [ᴴkuje ᴴkedu] क्रि. मोटाउनु (आदरार्थी शब्द) put on weight (honorific term) Cross Ref. ग्‍याक्‍तु डुगीन
कुये केदुक [kuje keduk] वि. मोटो fat, stout Cross Ref. ग्‍याक्‍पो
कुरू [ᴴkuru] ना. उन काट्ने औजार device to cut wool (sem. domains: 6.6.1.2 - धागो कात्‍नु.)
कुला स्‍योरकीन [ᴴkula ᴴʃorkin] क्रि.प. चोरी हुनु get stolen (sem. domains: 6.8.9.1 - चोर्नु.)
कुली [ᴴkuli] ना. कुल्ली coolie, porter (sem. domains: 7.3.1 - बोक्‍नु.)
कुली़क [ᴴkulyk] ना. शरीर (आदरार्थी शब्द) body (honorific term) Cross Ref. ली़ (sem. domains: 2.1 - शरीर.)
कुवा [ᴴkuwa] ना. डुङ्गा (आदरार्थी शब्द) stone (honorific term) Cross Ref. ढु 1 (sem. domains: 1.2.2.2 - चट्टान.)
कुवा ताङजेगीन‌ [kuwa taŋdzegiːn] क्रि. डुङ्गा खियाउनु row a boat Cross Ref. ढु ताङगीन
कुस्‍यु [ᴴkuʃu] ना. स्याउ apple Cross Ref. स्‍याउ (sem. domains: 5.2.3.1.2 - फलफूलबाट खाना.)
के ॱमीथुक्‍कीन [ᴴke ᴴmitʰuk‍kin] क्रि.प. 1पाउन नसक्नु be sterile, be unable to give birth (sem. domains: 7.2.7.2 - रहनु, पछि छोडिनु.) 2उम्रन नसक्नु unable to sprout
केक [ᴴkek] ना. स्वर, आवाज, भाषा sound, voice, tone, language (sem. domains: 3.5.1.1 - स्‍वर, 9.4.2 - कर्तामा आधारित भावहरू, 2.3.2.2 - आवाज, 3.5.3 - भाषा.)
केक क्षे [ᴴkek ᴴtsʲʰe] (var. of GH: केक्‍टा क्षे) (var. of SH: बोल्‍डोक क्षे )ना. प. 1नाम चलेको famous, popular (sem. domains: 3.4.1.1.4 - लोकप्रिय.) 2ठूलो हल्‍ला, ठूलो स्वर pitched sound (sem. domains: 2.3.2.4 - चर्को, 2.3.2.2 - आवाज.)
केक ग्‍याप्‍कीन [ᴴkek ᶫgʲap‍kin] (imp: केक ग्‍योप) क्रि.प. बोलाउनु, चिच्याउनु call (sem. domains: 4.2.1.1 - निमन्‍त्रणा, 2.5.6.1 - पीडा.)
केक घोक्‍कीन [ᴴkek ᶫkok‍kin] क्रि.प. बोलाएको सुन्नु, आवाज सुन्नु hear someone call, hear their voice (sem. domains: 2.3.2.2 - आवाज.)