Lhowa - Nepaliकेक ॱङयेन्‍दा [ᴴkek ᴴnʲen‍da] वि. मधुरो आवाज, सुरिलो स्वर soothing sound, sweet voice (sem. domains: 2.3.2.2 - आवाज, 2.3.2.5 - शान्‍त, 4.2.3.3 - गाउनु.)
केक ताङगीन [ᴴkek ᴴtaŋgin] (past: केक ताजुङ) (imp: केक तोङ) क्रि. बोलाउनु invite (sem. domains: 3.5.1.4.2 - सम्‍पर्क.)
केक साङा [ᴴkek ᴴsaŋa] वि. चर्को स्वर pitched sound Cross Ref. श्‍याः चुबा (sem. domains: 3.5.1.1.1 - कराउनु.)
केक्ङी [ᴴkekŋi] ना. नराम्रो स्वर bad sound (sem. domains: 3.5.1.1 - स्‍वर.)
केक्‍ङी क्षे [ᴴkek‍ŋi ᴴtsʲʰe] वि. ठूलो स्वर loud voice (sem. domains: 4.1.6.1 - अमैत्रिक.)
केक्‍लु [ᴴkek‍lu] ना. शैली manner (sem. domains: 3.5.1.1.6 - बोल्‍ने शैली.)
केगाक [ᴴkegak] ना. पटुकाको छेउको नीलो र सेतो रङ्‌ग बाट बनाएको डोरी end of a traditional belt made of white and red thread (sem. domains: 5.3.2 - स्‍वास्‍नी मानिसको लुगा.)
केगीन [ᴴkegin] क्रि. 1जन्मिनु, पैदा हुनु give birth Cross Ref. ठुङगीन (sem. domains: 2.6.3 - जन्‍म, 7.4.3 - पाउनु.) 2उम्रिनु (sem. domains: 6.2.1 - बढिरहेको बाली.)
केगीन धी़च्‍येन [ᴴkegin ᶫtytsʲen] ना. जन्मोत्सव birthday (sem. domains: 8.4.1.8 - विशेष दिनहरू.)
केगु [ᴴkegu] ना. ढोका (आदरार्थी शब्द) door (honorific term) Cross Ref. घो (sem. domains: 6.5.2.4 - ढोका.)
केजी सा [ᴴkedzi ᴴsa] ना. जन्म ठाउँ native land (sem. domains: 9.5.1.6.4 - (व्यक्तिको) उत्‍पत्ति.)
केटाक [ᴴkeʈak] ना. हल्‍ला noise, outcry, uproar
केटाक क्षे [ᴴkeʈak ᴴtsʲʰe] वि. प्रसिद्ध famous, well-known ex.भो़बी ॱलु ताङगीन छीरीङ ग्‍युरमे ॱमीच्‍यीक केटाक क्षे हेत्‍तालाक। तिब्‍बती गीत गाउँने छीरीङ ग्‍युरमे अति चर्चित हुनुहुन्‍छ। (sem. domains: 3.2.3.1 - चिनेको, नचिनेको.)
केटाक च्‍युङा [ᴴkeʈak ᴴtsʲuŋa] वि. अप्रचलित not current, obsolete, not in use (sem. domains: 8.4.6.5.6 - पुरानो ढाँचा.)
केढी [ᴴkeᶫʈi] ना. कम्मरमा राख्ने छुरी sword (sem. domains: 5.2.2.8 - खाने भाँडा.)
केतेन [ᴴketen] ना. आइमाईको पछाडि लगाउने उनको कपडा women's garment worn at the back (sem. domains: 5.3.2 - स्‍वास्‍नी मानिसको लुगा, 2.6.1.2 - विहे.)
केन [ᴴken] ना. किलकिले Adam's apple, uvula
केनाङ [ᴴkenaŋ] ना. पाइन्ट pants Cross Ref. क्षाक्‍नाङ (sem. domains: 5.3.1 - लोग्‍ने मानिसको लुगा.)
केनाङ ॱलुबु [ᴴkenaŋ ᴴlubu] ना. ऊनको पाइजामा woollen trousers (sem. domains: 5.3.2 - स्‍वास्‍नी मानिसको लुगा.)
केफो [ᴴkepʰo] ना. पुरुष male, man, husband, courageous, brave (sem. domains: 1.6.7 - भाले र पोथी पशु.)
केबा [ᴴkeba] ना. 1महिना महिनामा हुने नछुने अवस्था menstruation (sem. domains: 2.1.8.4 - महिलाका अङ्गहरू.) 2कम्मर waist (sem. domains: 2.1 - शरीर.)
केबा ॱयुक्‍कीन [ᴴkeba ᴴjuk‍kin] क्रि.प. कम्मर हल्‍लाउनु shake one's hip (sem. domains: 7.1.9 - शरीरको भाग चल्‍नु.)
केबा हुङगीन [ᴴkeba ᶫhuŋgin] (past: क्‍येबा होजुङ) क्रि.प. महिनावारी आउनु menstruate (sem. domains: 2.1.8.4 - महिलाका अङ्गहरू.)
केमी [ᴴkemi] ना. श्रीमती, बुढी wife,
wife
(sem. domains: 4.1.9.2.1 - श्रीमान, श्रीमती.)
केमी भोमा [ᴴkemi ᶫpoma] ना. श्रीमती woman, wife, Mrs. (sem. domains: 2.6.5 - पुरुष, स्‍त्री.)