Lhowa - Nepaliकेरा [ᴴkera] ना. केरा banana (sem. domains: 5.2.3.1.2 - फलफूलबाट खाना.)
केराक [ᴴkerak] (var. of GH: काउ) ना. लामाको पेटी Lama's belt (sem. domains: 5.3.1 - लोग्‍ने मानिसको लुगा.)
केरी [ᴴkeri] क्रि.वि. ठाडो, सिधा upright, straight (sem. domains: 7.2.7.2 - रहनु, पछि छोडिनु, 7.1.7 - सोझो चाल, 8.3.1.4.1 - ठाडो.)
केरी डुगीन [ᴴkeri ᶫɖugin] (3sg pres: क्‍येरी डी़क) (past: क्‍येरी लाजुङ) (imp: क्‍येला सुङ) क्रि.प. 1सरेर जानु immigrate (sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.) 2बसाई सर्नु (sem. domains: 7.2.3.4 - सर्नु.)
केरी ॱलाङगीन [ᴴkeri ᴴlaŋgin] (3sg pres: ॱलावालाक) (past: लाजुङ) (imp: केरी ॱलोङ) क्रि.प. सिधा उभ्याउनु erect, stand (sem. domains: 7.3.1.5 - ठाडो उभ्‍याउनु.)
केवा [ᴴkewa] ना. अवतार incarnation, descent (of a deity), birth (sem. domains: 2.6 - जीवन.)
कोई [ᴴkoi] (var. of SH: कोयोग ; कोस्‍यो) ना. 1टेप tape, bandage (sem. domains: 2.5.7 - रोग उपचार.) 2भुस chaff, husk (sem. domains: 6.2.6.1 - अन्‍न बत्ताउनु.)
कोई झ्‍यारकीन [ᴴkoi ᶫtsᶨarkin] (var. of GH: कोस्‍यो झ्‍यारकीन) (imp: कोई झ्‍योर) क्रि.प. पट्टी बन्नु tape (sem. domains: 2.5.7 - रोग उपचार.)
कोक [ᴴkok] 1ना. भाका tune (singing), tone (reading) (sem. domains: 4.2.3.3 - गाउनु.) 2क्रि. उखाल vomiting (sem. domains: 6.2.4.2 - वनस्‍पतिहरू उखेल्‍नु.) 3क्रि. रोक prohibition, restriction, interdict (sem. domains: 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य.)
कोक्‍को
कोक्‍को [ᴴkok‍ko] (var. of SH: कोरकोर‌ ; ग्‍यीग्‍यी) ना. 1मोती र मुगाको टाउकोमा लगाउने गोलो गहना ornament put on the head (sem. domains: 5.4.1 - गहना.) 2गोलो round, circular, spherical (sem. domains: 8.2.5.1 - ग्रन्‍थ.)
कोक्‍चाम [ᴴkok‍tsam] (var. of CN: कोक्‍च्‍या ; कोक्‍च्‍ये) वि. आधा भन्दा अलि धेरै less than full, more than half (sem. domains: 8.1.4 - धेरै.)
कोगीन [ᴴkogin] क्रि. पकाउनु, उमाल्नु cook, boil Cross Ref. थुक खोक्‍कीन (sem. domains: 5.2.3.3 - पकाउने कुराका अंशहरू, 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.)
कोङडा [ᴴkoŋɖa] ना. किलकिले uvula (sem. domains: 2.1.8 - भित्री इन्‍द्रियहरू.)
कोङडुवा [ᴴkoŋɖuwa] ना. गान्टी dwarf (sem. domains: 6.3.1 - घरपालुवा जनावर.)
कोजो [ᴴkodzo] वि.बो. ओहो exclamation of alarm, word used to express surprise (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक, 9.6.3 - संकथनका चिन्हकहरू.)
कोजोसुभो [ᴴkodzosuᶫpo] वि.बो. हे भगवान Oh god! (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.)
कोटो कोटो [ᴴkoʈo ᴴkoʈo] अ.मू. च्याखुरोको आवाज sound made by a bird (sem. domains: 1.6.4.3 - पशुको आवाज.)
कोते [ᴴkote] ना. बेथे type of edible plant (sem. domains: 1.5.3 - झारपात, घाँसपात, लहरा.)
कोन्‍नाक [ᴴkon‍nak] ना. घुसखोर person accepting a bribe (sem. domains: 4.3.1.1 - खराब, अनैतिक.)
कोप्याक [ᴴkopjak] (var. of SH: कोबा ; कोबालाक) ना. 1बोक्रा cover, bark (sem. domains: 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू.) 2चाया scruff, dandruff, flakes of dry skin that form on the scalp (sem. domains: 2.5.2.2 - छालाको रोग.)
कोप्‍याक श्‍यी़गीन [ᴴkop‍jak ᶫʃygin] क्रि.प. छाला उक्‍केर आउनु peel (sem. domains: 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु.)
कोफी [ᴴkopʰi] ना. कफी coffee (sem. domains: 5.2.3.6 - पेयपदार्थहरू.)
कोम्‍गीन [ᴴkom‍gin] क्रि. तिर्खा लाग्नु feel thirsty (sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु.)
कोम्‍बा [ᴴkom‍ba] (var. of SH: कोबु ; कोबा) ना. डोको wicker basket (sem. domains: 6.7.3 - बोक्‍ने समान, 6.6.2.4 - माटोको काम गर्नु.)
कोम्‍रेला स्‍यीगीन [ᴴkom‍rela ᴴʃigin] क्रि.प. तिर्खाएर मर्नु die of dehydration (sem. domains: 2.5.2.1 - कुपोषण, भोकै रहने काम.)