Lhowa - Nepaliखा [ᴴkʰa] ना. 1मुख mouth Cross Ref. श्‍याः (sem. domains: 2.1.1.4 - मुख.) 2धार blade, edge of a blade (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू, 6.7.8 - सामानहरूको भागहरू, 8.6 - (वस्तु) का भागहरू, 8.6.6 - धार.)
खा काप्‍कीन₂ [ᴴkʰa ᴴkap‍kin] (imp: खाः कोप) क्रि.प. ढाकछोप गर्नु cover, hide (sem. domains: 7.6 - लुकाउनु.)
खा काप्‍कीन₁ [ᴴkʰa ᴴkap‍kin] (imp: खा कोप) क्रि.प. 1ढाक्नु cover (sem. domains: 7.6 - लुकाउनु, 7.5.9.2 - भर्नु, छोप्‍नु.) 2(sem. domains: 7.6 - लुकाउनु.)
खा काम्‍गीन [ᴴkʰa ᴴkam‍gin] क्रि.प. मुख सुक्नु dry lips (sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु.)
खा कोम्‍गीन [ᴴkʰa ᴴkom‍gin] क्रि.प. तिर्खा लाग्नु feel thirsty (sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु.)
खा क्‍यागीन [ᴴkʰa ᴴkʲagin] क्रि.प. अचानक केही नराम्रो कुरा निस्केर अप्ठ्यारो हुनु embarrass (sem. domains: 3.4.2.2.1 - सरम हुनु.)
खा क्षे [ᴴkʰa ᴴtsʲʰe] वि. खराब बोली भएको rude (sem. domains: 3.5.1.6.2 - झगडा.)
खा घा [ᴴkʰa ᶫka] वि. धारिलो sharp, keen-edged (sem. domains: 8.3.2.3 - तिखो, धारिलो.)
खा घेगीन [ᴴkʰa ᶫkegin] क्रि.प. 1उमेर ढल्किनु aging ex.खा घेरी पीन्‍बु शुक ग्‍याप्‍यी। बूढो भएर गुँडा दुखेछ। Cross Ref. श्‍याः ढेला (sem. domains: 2.6.4.5 - बृद्ध मान्‍छे.) 2ओठ फुट्‌नु lip cracks (sem. domains: 8.3.1.2 - रेखा.)
खा ङोम्‍गीन [ᴴkʰa ᶫŋom‍gin] क्रि.प. तिर्खा मेट्‌नु quench thirst (sem. domains: 5.2.2.6 - सन्‍तुष्‍ट हुनु, अघाउनु.)
खा जाबा [ᴴkʰa dzaba] वि. मीठो बोली polite, courteous (sem. domains: 3.1.2 - मनको स्‍थिति.)
खा टागीन [ᴴkʰa ᴴʈagin] (imp: खा टो) क्रि.प. छुटाउनु divide, separate, break (sem. domains: 4.1.7.1 - सम्‍बन्‍ध अन्‍त्‍य गर्नु, 7.9.2 - फटाउनु.)
खा ढागीन [ᴴkʰa ᶫʈagin] (imp: खा ढो) क्रि.प. 1अलग हुनु separate (sem. domains: 7.5.1.1 - छुट्टै, छरपस्‍ट हुनु.) 2सम्बन्ध विच्छेद (sem. domains: 2.6.1.4 - पारपाचुके.)
खा ताङगीन [ᴴkʰa ᴴtaŋgin] (past: खा ताजुङ) (imp: खा तोङ) क्रि.प. मुख छोड्‌नु scold ex.मीमाङ खोक्‍ला खा ताङये मेतालाक। सार्वजानिक भेलामा मुख छड्‌नु हुँदैन। (sem. domains: 4.8.2.6 - कोलाहल.)
खा थाप्‍कीन [ᴴkʰa ᴴtʰap‍kin] (imp: खा थोप) क्रि.प. विवाद गर्नु, मुखले झगडा गर्नु debate (sem. domains: 3.5.1.3.3 - वादविवाद गर्नु, 3.5.1.6.2 - झगडा.)
खा थुक्‍कीन [ᴴkʰa ᴴtʰuk‍kin] क्रि.प. भेट्नु meet, come across, get, find ex.क्षीक्‍याला डुगीन क्‍या लो ॱङयी सुम खा मुथुवालाक। विदेश जानेहरू दुई तिन वर्ष भेट हुँदैन। (sem. domains: 4.2.1.4 - भेट्‌नु.)
खा धारकीन [ᴴkʰa ᶫtarkin] (imp: खा धोर) क्रि.प. धार लाउनु sharpen ex.ढी खा धोरला स्‍या तुब। चक्‍कु धार लगाएर मासु काट। (sem. domains: 8.3.2.3 - तिखो, धारिलो.)
खा धारी धेगीन [ᴴkʰa ᶫtari ᶫtegin] (3sg pres: खा धारी धो़क) क्रि.प. मुख ताक्नु live on charity ex.मेकी तेक्‍कीन्‍ला खा धारी धेक्‍ये मेत्‍तालाक, राङ झ्‍यी घो़लालाक। अरूले दिएकोमा मुख ताकेर बस्‍नु हुँदैन, आफैँ गर्नुपर्छ। (sem. domains: 3.2.7 - आशा गर्नु.)
खा धीक्‍कीन [ᴴkʰa ᶫtik‍kin] क्रि.प. लट्टिएर बोल्नु mumbler (sem. domains: 2.5.4.4 - बोल्‍न नसक्‍ने.)
खा ॱनुवा [ᴴkʰa ᴴnuwa] वि. धारिलो sharp, keen-edged (sem. domains: 8.3.2.3 - तिखो, धारिलो.)
खा पुक्‍ती [ᴴkʰa ᴴpuk‍ti] (var. of CM: खा उप्‍ती) क्रि.वि. घोप्टो परेर being upside down (sem. domains: 7.1.1 - उभिनु.)
खा पे थुक्‍कीन [ᴴkʰa ᴴpe ᴴtʰuk‍kin] क्रि.प. छुट्याउन सकिनु able to open (sem. domains: 2.3.1.4 - देखाउनु, देखोस्.)
खा मेगीन [ᴴkʰa ᶫmegin] वि. भूत्ते blunt, unsharpened, dull, slow ex.ढी खा मेगीन च्‍यीक दुक च्‍ये ॱमेचेदा। चक्‍कु भुत्ते रहेछ काट्‌दै काट्‌दैन। (sem. domains: 8.3.2.4 - भुत्ते.)
खा याङा [ᴴkʰa ᶫjaŋa] वि. कुराउटे fond of talking, talkative, chatty (sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
खा ॱलाङगीन [ᴴkʰa ᴴlaŋgin] (3sg pres: ॱलावालाक) (past: लाजुङ) (imp: खा ॱलोङ) क्रि.प. धार लाउनु sharp (sem. domains: 8.3.2.3 - तिखो, धारिलो.)