Lhowa - Nepaliघा
घा [ᶫka] ना. घोडाको माथि भारी राख्ने ठाउँ saddlebags
घाः [ᶫkaː] वि. राम्रो, असल fine, lovely, beautiful, good, excellent Cross Ref. थुक ङीवा (sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 3.5.1.2.8 - जोड दिनु, 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व, 4.4.1 - सफलता.)
घाःरा [ᶫkaːra] ना. ठाउँको नाम name of a village (sem. domains: 8.3.6.3 - कठिन, नम्र.)
घाक [ᶫkak] ना. डकार belching, burping
घाक घाक [ᶫkak ᶫkak] अ.मू. घुटघुट sound of drinking (sem. domains: 5.2.2.7 - पिउनु.)
घाक्‍कीन [ᶫkak‍kin] (var. of SH: घारकी ; घाकीन) (imp: घोर) क्रि. 1जोख्नु weigh, balance, consider, ponder, weigh, weigh up, balance (sem. domains: 3.2.5.9 - प्रमाणित गर्नु, 8.2.8 - नाप्‍नु.) 2जडान गर्नु (sem. domains: 7.5.2 - जोड्‌नु.)
घाक्‍ता [ᶫkak‍ta] ना. जग वा कुनै पानी राख्ने भाँडाबाट कलकल पानी खाने काम drinking water from a jug (sem. domains: 5.2.2.7 - पिउनु.)
घाक्‍ता ग्‍याप्‍कीन [ᶫkak‍ta ᶫgʲap‍kin] (imp: घाक्‍ता ग्‍योप) क्रि.प. पानी पिउनु drink from a jug Cross Ref. घाक्‍ता रोगीन (sem. domains: 5.2.2.7 - पिउनु.)
घाक्‍ता रोगीन [gʰak‍ta rogiːn] क्रि. पानी पिउनु to drink water Cross Ref. घाक्‍ता ग्‍याप्‍कीन
घाक्‍पो [ᶫkak‍po] ना. 1गाह्रो difficult, hard, uneasy, arduous (sem. domains: 6.1.3 - कठिन, असम्‍भव.) 2अप्ठ्यारो uneasy, difficult, hard, rough, crooked, ill-tempered, cross (sem. domains: 6.1.3 - कठिन, असम्‍भव.)
घाक्‍याक [ᶫkakʲak] (var. of CN: घारक्‍याक) ना. २ वा ३ वर्षको घोडा 2 or 3 year-old horse
घाक्‍येला [ᶫkakʲela] ना. उत्तानो supine, flat (as of pan, etc.), flat on one's back, lying on one's back (sem. domains: 7.1.3 - ढल्‍कनु.)
घाक्‍वा [ᶫkak‍wa] ना. 1कठिन difficult, burdensome, hard (sem. domains: 2.3.5.1 - सुबिधाजनक.) 2गाह्रो difficult, hard, uneasy, arduous (sem. domains: 8.3.6.3 - कठिन, नम्र, 2.5.4 - असामर्थ्‍य.)
घागीन [ᶫkagin] क्रि. प्रसन्‍न हुनु be happy (sem. domains: 3.4.1.2 - खुशी.)
घाघोङी [ᶫkaᶫkoŋi] अ.मू. डाल्‍लो डाल्‍लो unleveled (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)
घाघोयी [ᶫkaᶫkoji] अ.मू. काम नलाग्‍ने सामानहरूको थुप्रो collection of useless things ex.चालाक घाघोप्‍यीरे माना रीङ खुक्‍ताङ सारे मुदुक। काम नलाग्‍ने सामानहरू मात्र छान बेच्‍न मिल्‍ने त केही छैन। (sem. domains: 8.3.1 - आकार.)
घाङ [ᶫkaŋ] 1ना. हिमाल snow-capped mountain (sem. domains: 1.2.1.1 - हिमाल.) 2वि. भरी full, filled, complete, abounding (sem. domains: 8.1.8 - पूर्ण, पूरा.) 3सङ्‌. एक one, some (sem. domains: 8.1.1.1.1 - एक.)
घाङ झ्‍येरी [ᶫkaŋ ᶫtsᶨeri] (var. of CM: घाङगी झ्‍येरी ; ग्‍यी झ्‍येरी) प्र.स. कसरी how, in what manner Cross Ref. घी झ्येरी (sem. domains: 9.4.3.3 - प्रश्‍नवाचक, 9.2.3.4 - प्रश्‍नार्थक शब्‍दहरू.)
घाङ हीन्‍ना [ᶫkaŋ ᶫhin‍na] संयो. जे भए पनि whatsoever (sem. domains: 9.4.8 - क्रियाविशेषण उपवाक्यहरू.)
घाङजेक [ᶫkaŋdzek] (var. of CM: घाच्‍यीदा ; फाच्‍येङ) ना. लगभग nearly, about, almost, approximately ex.मानी ढाङना घाङजेक जाबुलीङला फेन्‍दीहोक नाला। माने गर्यो भने लगभग संसारलाई भलो हुन्‍छ भन्‍छ। (sem. domains: 8.1.5.9 - सालाखाला वा औसत.)
घाङदा ङीवा [ᶫkaŋda ᶫŋiwa] (var. of GH: घाङला ङीज्‍यीक) ना. सूर्य मुखी sunflower, helianthus annuus (sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति.)
घाङबु [ᶫkaŋbu] (var. of CH: यीरी) क्रि.वि. जम्‍मै whole, all (sem. domains: 8.1.5 - सबै.)
घाङला [ᶫkaŋla] 1संयो. जब when (sem. domains: 9.2.5 - संयोजक.) 2ना. बेलामा at the time (sem. domains: 8.4.5.2.2 - उही समयमा.)
घाजी़ हो़क्‍ना [ᶫkadzy ᶫhøk‍na] ना. प. जति भए पनि however much one has ex.मीला घाज्‍यो़ हो़क्‍ना छाङये मेत्‍तालाक। मान्‍छेलाई जति भए नि पुग्‍दैन। (sem. domains: 9.2.3.2 - अनिश्‍चयवाचक सर्वनामहरू.)
घाजो़ [ᶫkadzø] क्रि.वि. कति how much, how many (sem. domains: 9.2.3.4 - प्रश्‍नार्थक शब्‍दहरू.)