Lhowa - Nepaliङो टेगीन [ᶫŋo ᴴʈegin] (var. of CM: ङो़ टेये) (var. of CN: ङो़ टेगीन )क्रि.प. परिचय दिनु introduce ex. पीन्‍दा ङो टो़क घो़लालाक। नातेदारसँग पुरिचय गर्नु पर्छ। Cross Ref. ङो़टेदा जेगीन (sem. domains: 4.1.3 - कसैलाई चिन्‍नु, 3.2.6.2 - पहिचान गर्नु.)
ङो ठो़गीन [ᶫŋo ᴴʈʰøgin] क्रि.प. चिन्नु know, recognize, understand (sem. domains: 3.2.6.2 - पहिचान गर्नु.)
ङो थोक्‍या [ᶫŋo ᴴtʰokʲa] ना. विभेद discrimination ex.मीला ङो थोक्‍या झ्‍यीये मेत्‍तालाक। मानिसमा विभेद गर्नु हुँदैन। (sem. domains: 4.7.9.4 - भेद, अन्‍याय हुनु.)
ङो मेगीन [ᶫŋo ᶫmegin] वि. अकृतज्ञ ungrateful, ingrate, traitor (sem. domains: 3.5.1.7.1 - धन्‍यबाद.)
ङो ॱली़गीन [ᶫŋo ᴴlygin] क्रि.प. बिन्ती गर्नु apologise, request ex.ठुक्‍पा स्योरना ङो ॱली़ना घा हेत्‍तालाक मीजी घाङजाम सीक्‍पा शेरी नाम धेक्‍ये। झगडा भए माफी माग्‍नु राम्रो हो जीवन भर कसरी रिसाएर बस्‍नु। (sem. domains: 6.8.3.4 - बिन्‍ती गर्नु.)
ङो ॱलोक्‍कीन [ᶫŋo ᴴlok‍kin] क्रि.प. इन्कार गर्नु refuse, disagree (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
ङो स्‍येगीन [ᶫŋo ᴴsʲegin] क्रि.प. चिन्नु know, recognize, understand (sem. domains: 3.2.6.2 - पहिचान गर्नु.)
ङोछारू च्‍युक्‍कीन [ᶫŋotsʰaru ᴴtsʲuk‍kin] क्रि.प. लजाउन दिनु mock (sem. domains: 3.4.2.4.3 - लाज मान्‍नु, कातर.)
ङोजा [ᶫŋodza] (var. of GH: ङोजु) ना. लाज shame, modesty, shyness, humiliation (sem. domains: 3.4.2.4.3 - लाज मान्‍नु, कातर, 4.3.1.3.2 - ध्‍यानमग्‍न, सम्‍वेदनशील.)
ङोटु झ्‍यीगीन [ᶫŋoʈu ᶫtsᶨigin] (past: ङो़टु झ्‍येजुङ) क्रि.प. परिचय गर्नु introduce Cross Ref. ङो़टेदा जेगीन (sem. domains: 4.1.3.1 - पहिलो चोटिको भेट.)
ङोदोक [ᶫŋodok] ना. साँच्चीकै real (sem. domains: 8.1.5.8 - दुरुस्‍त.)
ङोम्‍गीन [ᶫŋom‍gin] क्रि. सन्तुष्ट हुनु be satisfied (sem. domains: 3.4.1.1.6 - सन्‍तोष.)
ङोम्‍जु तो़न्‍गीन [ᶫŋom‍dzu ᴴtøn‍gin] क्रि.प. धाक देखाउनु show off ex.खोला आई फोन हो़क ॱनेरी ङोम्‍जु तो़न्‍दाले। उ सँग आई फोन छ भनेर धाक देखाएको नि। (sem. domains: 4.3.2.4 - देखाउनु.)
ङोम्‍नाक [ᶫŋom‍nak] ना. निरास disappointed, disheartened, hopeless, frustrated Cross Ref. श्‍या नाः (sem. domains: 2.3.1.8.2 - नराम्रो, 7.1.5 - निहुरिनु.)
ङोम्‍सा क्षे [ᶫŋom‍sa ᴴtsʲʰe] वि. लोभ लाग्दो desirable (sem. domains: 2.3.1.8.1 - सुन्‍दर.)
ङोरूङ [ᶫŋoruːŋ] ना. अनुहार face, appearance, shape Cross Ref. कुदुङ (sem. domains: 2.1.1 - शिर, 2.6.4.4 - वयस्क.)
ङो़ [ᶫŋø] ना. चिनजान, परिचय introduction (sem. domains: 4.1.3 - कसैलाई चिन्‍नु.)
ङो़टेदा जेगीन [ᶫŋøʈeda dzegin] क्रि.प. परिचय गर्नु (आदरार्थी शब्द) introduce (honorific term) Cross Ref. ङोटु झ्‍यीगीन ; Cross Ref. ङो टेगीन (sem. domains: 3.2.6.2 - पहिचान गर्नु.)