Lhowa - Nepaliचा [ᴴtsa] ना. 1घाँस grass Cross Ref. क्षीप्‍जा (sem. domains: 2.1.1.5 - दन्‍त.) 2पराल hay, straw (sem. domains: 6.5.3 - भवनको भौतिक वस्‍तुहरू.) 3नसा veins
चा क्षी़गीन [ᴴtsa ᴴtsʲʰygin] क्रि.प. नसा बटारिनु sprain ex.बोब्‍ली चेली घाङला काङबा क्षी़री श्‍याक्‍योक थाङी ग्‍युक्‍यी। भकुन्‍डो खेल्‍दा खुट्टाको नसा बटारिएर लङ्‌गडो जस्‍तै हिँड्‌छ। (sem. domains: 7.2.1.2 - छिटो चल्‍नु.)
चा ॱङागीन [ᴴtsa ᴴŋagin] (3sg pres: चा ॱङीक) (past: चा ॱङेजुङ) (imp: चा ॱङो़) क्रि.प. घाँस काट्‌नु cut grass (sem. domains: 6.2.1.5 - घाँस उमार्नु.)
चा ढोजोक [ᴴtsa ᶫʈodzok] (var. of SH: चा ढोसोक) ना. गलैँचा बनाउने घाँस hay (sem. domains: 1.5.3 - झारपात, घाँसपात, लहरा.)
चाई [ᴴtsai] (var. of SH: चोहे ; झ्‍योई) (var. of GH: चोही )ना. हरेक दिन, सधैं each day, always (sem. domains: 8.4.1.2 - दिन.)
चाक [ᴴtsak] ना. 1चक chalk (sem. domains: 3.6.2 - विद्यालय.) 2कमेरो, चुन white clay, lime, chalk (sem. domains: 6.5.3 - भवनको भौतिक वस्‍तुहरू.)
चाक काउ [ᴴtsak ᴴkau] ना. सेतो रङ white (sem. domains: 8.3.3.3.1 - सेतो.)
चाक चाक [ᴴtsak ᴴtsak] अ.मू. चुइँगम चपाउँदाको आवाज sound of chewing chewing gum (sem. domains: 5.2.2.1 - टोक्‍नु, चपाउनु.)
चाक नाक्‍पो [ᴴtsak ᶫnak‍po] ना. कालो चुन black clay (sem. domains: 6.5.3 - भवनको भौतिक वस्‍तुहरू.)
चाक सोला [ᴴtsak ᴴsola] ना. कोइला coal, charcoal, cinder (sem. domains: 8.3.3.3.2 - कालो.)
चाक्‍कीन [ᴴtsak‍kin] (imp: चोक) क्रि. 1केलाउनु, चाल्नु remove impurities (from grain etc.), sift, cull, filter, sift (sem. domains: 6.2.6.3 - दाउनु, झाँट्‌नु, 6.2.6 - खेती विधि, 6.2.6.1 - अन्‍न बत्ताउनु.) 2केही वास्तु माथि केही राख्नु (sem. domains: 7.3.2.4 - उचाल्‍नु, उठाउनु.)
चाक्‍चा च्‍यीक [ᴴtsak‍tsa ᴴtsʲik] ना. केही छिन just a while
चाक्‍चा च्‍यीमाना [ᴴtsak‍tsa ᴴtsʲimana] क्रि.वि. झन्डै nearly, almost, about, closely ex.दाङ बाक्‍पा ब्रेक नोरी चाक्‍चाझी माना स्‍यीजुङ। हिजो बाईकको ब्रेक बिग्रेर झन्‍डै मरे। (sem. domains: 8.1.5.4 - प्राय, सबै.)
चाक्‍टा [ᴴtsak‍ʈa] (var. of SH: चाक्‍टी) ना. सलाई matchstick, match (sem. domains: 5.5.1 - आगो बाल्‍नु वा सल्‍काउनु.)
चाक्‍टा पारकीन [ᴴtsak‍ʈa ᴴparkin] (imp: चाक्‍टा पोर) क्रि.प. सलाई बाल्नु light a match (sem. domains: 5.5.1 - आगो बाल्‍नु वा सल्‍काउनु.)
चाक्‍तु [ᴴtsak‍tu] ना. एक माथि अर्को मिलाएर राख्ने pile up one above another
चाक्‍राङ [ᴴtsak‍raŋ] ना. 1छुचो mean, low- minded 2किच् किच् grumble, irritation
चाक्‍राङ क्षे [ᴴtsak‍raŋ ᴴtsʲʰe] च्‍याक्‍राङ क्षे) वि. कचकचे grumbling, chattering (sem. domains: 2.3.2.2 - आवाज.)
चाक्‍राङ घो़दा [ᴴtsak‍raŋ ᶫkøda] वि. किच किचे mean ex.घीङग्‍यी चाक्‍राङ घो़दा च्‍यीक ले घी झ्‍यीना माझ्‍युवा च्‍यीका ॱनीक। कस्‍तो किच किचे रहेछ जे गारे नि भएन भन्‍छ। (sem. domains: 3.3.1.7 - हठी.)
चागीन [ᴴtsagin] (var. of SH: चाल्‍गी) (imp: चो) क्रि. 1कमाउनु earn (sem. domains: 6.8.2.7 - कमाउनु.) 2खोज तलास गर्नु, अनुसन्धान गर्नु, खोज्नु search, seek, look for (sem. domains: 7.6.1 - खोज्‍नु, 6.6.2.1 - धातु झिक्‍न भुईं खन्‍नु.)
चागो क्षे [ᴴtsago ᴴtsʲʰe] वि. अग्लो काँध tall (sem. domains: 2.4 - शरीरको स्‍थिति.)
चाङबु [ᴴtsaŋbu] ना. नदी, खोला river, stream (sem. domains: 1.3.1.1 - महासागर, ताल, 1.3.1.3 - नदी, 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना, 7.2.4.2.2 - पौडिनु.)
चाङबु ग्‍येगीन [ᴴtsaŋbu ᶫgʲegin] क्रि.प. खोलाको पानी बढ्नु flood (sem. domains: 1.3.2.1 - बग्‍नु, 1.3.2.4 - छाल.)
चाङमा [ᴴtsaŋma] वि. सफा, शुद्ध, पवित्र clean, neat, clear, pure, unadulterated, holy, sacred, uncontaminated, (sem. domains: 5.6.1 - सफा, फोहोर, 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 7.5.3.1 - शुद्ध, नमिसाएको, 2.6.2.1 - कुमारीत्‍व, 3.4 - भावना, 3.2.4.2 - बुझ्‍न सकिने, 8.3.3.3 - वर्ण वा रङ्ग.)
चाङरे [ᴴtsaŋre] ना. सफा (आदरार्थी शब्द) clean (honorific term) Cross Ref. खाम्‍साङा 1 (sem. domains: 5.6.1 - सफा, फोहोर.)