Lhowa - Nepaliजा टागीन [dza ᴴʈagin] (imp: जा टो) क्रि.प. व्याख्या गर्नु describe, enlighten (sem. domains: 3.6.1 - देखाउनु, बताउनु.)
जाउक [dzauk] (var. of CN: जामा) ना. जाँड राख्ने भाँडो pot for storing malt (sem. domains: 5.2.1.4 - अन्‍न भण्‍डार गर्नु.)
जाक [dzak] ना. घुयेत्रोको टुप्‍पामा बाधेको धागो string on the top of the slingshot
जाक्‍कीन [dzak‍kin] (imp: जोक) क्रि. 1चढ्नु climb, ascend, ride, soar (sem. domains: 7.2.2.4 - माथि चल्‍नु.) 2चुहुनु leak, drip (sem. domains: 6.6.7.1 - पानीको नालाको काम गर्ने.) 3छुनु touch (sem. domains: 7.3.4.1 - छुनु.)
जाक्‍चा [dzak‍tsa] ना. नुन (आदरार्थी शब्द) salt (honorific term) Cross Ref. छा (sem. domains: 5.2.3.3.2 - नुन.)
जाक्‍चा ॱमा [dzak‍tsa ᴴma] ना. नुन कम भएको खाना low salt food Cross Ref. छामेवा
जादा [dzada] ना. खादा (आदरार्थी शब्द) white scarf given on special occasions (honorific term) Cross Ref. खादा (sem. domains: 5.3.4 - बिशेष अवसरको निम्‍ति लुगा.)
जादाङ [dzadaŋ] ना. आत्मा soul, spirit Cross Ref. थोङनाङ
जाप [dzap] ना. पाँच पत्तीबाट खेलिने तास card game played with five cards (sem. domains: 4.2.6.1.1 - तास खेल.)
जापान [dzapan] ना. जापान Japan (sem. domains: 9.7.2.1 - देशका नामहरू.)
जाबा [dzaba] ना. नरम, चिप्लो, नरम soft, tender, delicate, mild, flexible, easily digestible (sem. domains: 8.3.2.1 - चिल्‍लो.)
जाबा झ्‍यीगीन [dzaba ᶫtsᶨigin] (var. of SH: ज्‍याबु झ्‍याकी) (past: ज्‍याबा झ्‍येजुङ) क्रि.प. माया गर्नु love (sem. domains: 4.1.1.1 - प्रेमी प्रेमिका.)
जाबा शोगीन [dzaba ᶫsogin] (3sg pres: जाबा शी़क) क्रि.प. नरम बनाउनु soften, make smooth (sem. domains: 8.3.6.5 - नरम, निर्वल.)
जाबुलीङ [dzabuliŋ] ना. पृथ्वी earth (sem. domains: 1.2 - संसार.)
जा‍बुलीङ [dza‍buliŋ] ना. पृथ्वी earth, earth (sem. domains: 7.2.4.8 - नक्‍सा.)
जाम ताङगीन [dzam ᴴtaŋgin] (var. of SH: ज्‍याम्‍दु ताङगीन‌) (past: जाम ताजुङ) (imp: जाम तोङ) क्रि.प. नरम बनाउनु make smooth (sem. domains: 8.3.6.5 - नरम, निर्वल, 6.6.3 - काठको काम गर्नु.)
जामु ग्‍याप्‍कीन [dzamu ᶫgʲap‍kin] क्रि.प. बिस्तारै थाहा नपाउने गरी कुकुरले टोक्नु bite quietly (by a dog) ex.श्‍यीङ च्‍यी़क घाङला घुन्‍ग्‍यीकी जामु ग्‍याप्‍जुङ। खेतमा पानी हालेर आउँदा गुम्‍बाको कुकुरले थाहै नपाई कन आएर टोक्‍यो। (sem. domains: 4.8.2.3.1 - ढुकेर हमला गर्नु.)
जारा [dzara] ना. दिउँसोको खाजा snack (sem. domains: 5.2 - खाना.)
जाली [dzali] ना. जाल net, trap, trick, deceit, fraud (sem. domains: 6.4.5.3 - माछा मार्ने समान.)
जीक्‍कीन [dzik‍kin], [dzik‍kin] क्रि. डराउनु, डर लाग्नु fear, be afraid, be frightened Cross Ref. श्‍येगीन 2 (sem. domains: 2.3.5.1 - सुबिधाजनक, 3.4.2.4.2 - घबराउनु, 3.4.2.1.7 - धक्‍का, 4.3.4.9 - निर्दयी, 2.5.6.5 - अक्‍क न वक्‍क भएको.)
जीक्‍जीक ताङगीन [dzik‍dzik ᴴtaŋgin] (past: जीक्‍जीक ताजुङ) (imp: जीक्‍जीक तोङ) क्रि.प. दमन गर्नु dominate ex.नेपाल्‍तु मीक्‍याक च्‍यीच्‍यीक्‍ला जीक्‍जीक तारी धेदाला। नेपालमा मान्‍छेहरू एकअर्कालाई दमन गर्दै बस्‍छ। (sem. domains: 4.7.9.6 - थिचोमिचो गर्नु, 4.7.9.5 - रूखो तरीकाले काम गर्नु.)
जीक्टा [dzikʈa] ना. डर fear, dread, awe, terror (sem. domains: 3.4.2.4 - डराउनु.)
जीक्टा कुगीन [dzikʈa ᴴkugin] (imp: जीक्‍टा की़) क्रि.प. तर्साउनु frighten, threaten (sem. domains: 3.4.2.2.2 - आत्तिएको.)
जीक्‍टा क्षे [dzik‍ʈa ᴴtsʲʰe] वि. खतरा danger, risk, possible harm, terror, doubt (sem. domains: 4.3.1.1 - खराब, अनैतिक.)
जीक्‍वाली [dzik‍wali] वि. डरलाग्दो fierce, frightful, fearful, ferocious ex.जीक्‍वाली दाङ मोटा ल्‍हीम्‍दी मी च्‍यु थाबा स्‍यीवा ॱनालाक। कस्‍तो डरलाक्‍दो हिजो गाडी दुर्घटना भएर १० जनाको ज्‍यान गएछ। (sem. domains: 4.4.2.3 - दुर्घटना.)