Lhowa - Nepaliढा [ᶫʈa] ना. शत्रु enemy, foe, adversary, opponent (sem. domains: 4.8.2.9 - शत्रु.)
ढाः [ᶫʈaː] ना. 1क्रम series, order, sequence, step, pace, rule, regulation (sem. domains: 8.3.1.4 - तेर्सो.) 2monk
ढाक [ᶫʈak] ना. 1भीर precipice, precipitous place, steep slope (sem. domains: 1.2.1.1 - हिमाल.) 2नाम्लो jute strap placed round one's forehead to help carry loads on one's back (sem. domains: 6.7.3 - बोक्‍ने समान, 6.6.2.4 - माटोको काम गर्नु.)
ढाक्‍कीन [ᶫʈak‍kin] (imp: ढोक) क्रि. 1निको हुनु recover (sem. domains: 2.5.1.1 - बिमारबाट निको हुनु.) 2भारी बान्नु tie a load (sem. domains: 6.2.5.3 - जङ्गली वनस्‍पतिहरू बटुल्‍नु.) 3गहुँ आदिको बाला काट्नु cut crops (sem. domains: 7.8.3 - काट्‌नु.)
ढाक्‍तु च्‍युक्‍कीन [ᶫʈak‍tu ᴴtsʲuk‍kin] क्रि.प. निको पार्नु cure (sem. domains: 2.5.7 - रोग उपचार.)
ढाक्‍पा [ᶫʈak‍pa] (var. of GH: ढाक्‍पु) ना. मोसो soot, black powder in the smoke of wood, coal, etc. (sem. domains: 5.5.5 - आगोले के उत्‍पन्‍न गराउँछ?.)
ढाक्‍मार [ᶫʈak‍mar] ना. 1गाउँको नाम name of a village in Mustang (sem. domains: 9.7.2 - ठाउँको नामहरू.) 2red cliff
ढाक्‍यी [ᶫʈakʲi] ना. माछा मार्ने जाल fishnet (sem. domains: 6.4.5 - माछा मार्नु.)
ढाक्लाम [ᶫʈaklam] ना. भीरको बाटो foot trail in mountain (sem. domains: 8.3.1.4.2 - झुकाउ, भिरालो, 6.5.4.1 - सडक.)
ढागीन [ᶫʈagin] (var. of GH: ढाल्‍गी) (imp: ढो) क्रि. 1छुट्नु be left behind, slip, get loose, part from Cross Ref. ढाला जेगीन (sem. domains: 7.2.1.5 - ठेस लाग्‍नु, लरखराउनु.) 2बिछोड हुनु (sem. domains: 4.2.1.8.2 - संस्‍था छोड्‌नु.)
ढाङगा [ᶫʈaŋga] ना. 1गणना act of counting or calculating, account (sem. domains: 8.1.1.7 - अंक श्रृंखला वा क्रमबद्ध.) 2संख्या number (sem. domains: 8.1 - परिमाण.)
ढाङगा ग्‍याप्‍कीन [ᶫʈaŋga ᶫgʲap‍kin] (imp: ढाङगा ग्‍योप) क्रि.प. गणना गर्नु count (sem. domains: 8.1.1.7 - अंक श्रृंखला वा क्रमबद्ध, 8.1.2 - गणना.)
ढाङगीन [ᶫʈaŋgin] (past: ढाजुङ) क्रि. चिसो हुनु be cool ex.दाङ सेक्‍मु ढारी फोवा सुक ग्‍याप्‍यी। हिजो राति चिसो भएर पेट दुखी रहेछ। (sem. domains: 8.3.4.1 - चिसो.)
ढाङगोक [ᶫʈaŋgok] ना. छाती breast, chest, bosom (sem. domains: 2.1 - शरीर.)
ढाङबु [ᶫʈaŋbu] ना. इमानदारी faithfulness, trustworthiness (sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
ढाङमु [ᶫʈaŋmu] ना. चिसो cold, wet, damp (sem. domains: 5.2.3.6 - पेयपदार्थहरू, 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 8.3.4.1 - चिसो.)
ढाङमु हुङगीन [ᶫʈaŋmu ᶫhuŋgin] (past: ढाङमो होजुङ) क्रि.प. सेलाउनु become cold, cool off, temper, make cold, allay, cool (sem. domains: 8.3.4 - गर्मी.)
ढाङा [ᶫʈaŋa] ना. 1इमानदार honest, trustworthy, faithful, sincere (sem. domains: 3.5.1.3.1 - सत्‍य बोल्‍नु.) 2चिसो cold
ढाजुङ [ᶫʈadzuŋ] ना. चेला disciple (sem. domains: 2.6.4.7 - संस्‍कार.)
ढाटी [ᶫʈaʈi] ना. तयारी readiness, preparation (sem. domains: 3.1.2 - मनको स्‍थिति, 7.5.5 - व्‍यवस्‍था.)
ढाटी झ्‍यीगीन [ᶫʈaʈi ᶫtsᶨigin], [ᶫʈaʈi ᶫtsᶨigin] (past: ढाटी झ्‍येजुङ) क्रि.प. 1तयार गर्नु get ready (sem. domains: 6.1.2.6 - तयारी.) 2व्यवस्था गर्नु prepare (sem. domains: 7.5.5 - व्‍यवस्‍था.)
ढादाङ ढीक्‍कीन [ᶫʈadaŋ ᶫʈik‍kin] क्रि.प. फापर काटेर सुकाएर राख्नु dry buckwheat after its cut (sem. domains: 6.9.1 - व्‍यवस्‍था.)
ढादुङ [ᶫʈaduŋ] ना. छाना बिछ्याउना लस्कर राख्ने काठ timber used to help construct a roof (sem. domains: 6.5.2.2 - छत, छाना.)
ढादेन [ᶫʈaden] ना. लामो खालको ओछ्याउने गलैँचा long carpet (sem. domains: 5.1 - घरायसी समानहरू.)
ढाम्‍ङी [ᶫʈam‍ŋi] ना. गितार guitar (sem. domains: 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू.)