Lhowa - Nepaliदा
दा [ᶫda] ना. 1धनु bow (sem. domains: 6.4 - सिकार खेल्‍नु र माछा मार्नु.) 2वाण arrow, dart, barb, measure equal to five fingers' breadth (sem. domains: 4.8.3.7 - हतियार, हान्‍नु.) 3धुवाँ जाने ठाउँ chimney (sem. domains: 5.5.7 - चुलो.)
दाक्‍का [ᶫdak‍ka] ना. रेखा line, form, mark, stripe (sem. domains: 8.3.1.2 - रेखा.)
दाक्‍कीन [ᶫdak‍kin] (imp: दोक) क्रि. चाट्नु lick, lap (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)
दाक्‍वा [ᶫdak‍wa] ना. चन्द्रमा moon (sem. domains: 1.1.1.1 - चन्‍द्रमा.)
दाक्‍वा स्‍याक्‍कीन [ᶫdak‍wa ᴴʃak‍kin] क्रि.प. चन्द्रमा उदाउनु moon rise (sem. domains: 1.1.1.1 - चन्‍द्रमा.)
दागीन [ᶫdagin] (3sg pres: दीक) (past: देजुङ) (imp: दो़) क्रि. बुन्नु knit, weave, darn, sew, embroider (sem. domains: 6.6.4.1 - धागो, 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु, 6.6 - पेशाहरू, 6.6.1.3 - बुन्‍नु.)
दाङ [ᶫdaŋ] ना. 1हिजो yesterday, last day (sem. domains: 8.4.1.2.2 - हिजो, आज, भोली.) 2प्रकाश light, brightness, lustre, splendour (sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.) 3प्रतिबिम्ब reflection, shadow, image, picture (sem. domains: 2.3.1.7 - प्रतिबिम्‍बित हुनु, ऐना.)
दाजीन [ᶫdadzin] ना. चन्द्र ग्रहण lunar eclipse (sem. domains: 1.1.1.1 - चन्‍द्रमा.)
दाजुक [ᶫdadzuk] ना. बेथा labour in childbirth, pain during childbirth (sem. domains: 2.6.3.4 - सुत्‍केरी व्‍यथा, बेथा.)
दाजुक ग्‍याप्‍कीन [ᶫdadzuk ᶫgʲap‍kin] क्रि.प. बेथा लाग्नु severe pain (sem. domains: 2.6.3.4 - सुत्‍केरी व्‍यथा, बेथा.)
दादा [ᶫdada] ना. विवाह गर्दा केटीको पछाडि राख्ने रङ्गीन खादा बेरेको झन्‍डा small flag carried behind the bride (sem. domains: 2.6.1 - विवाह.)
दानाक [ᶫdanak] ना. अशुभ महिना unlucky month (sem. domains: 8.4.1.4 - महिना.)
दाप्‍‍कीन [ᶫdap‍‍kin] (imp: दोप) क्रि. 1दोब्य्राउनु repeat (sem. domains: 8.3.1.5.3 - पट्‌याउनु.) 2ढुङ्गामा हानेर बाली झार्नु thresh on a rock (sem. domains: 6.2.6 - खेती विधि.)
दाप्‍‍राक [ᶫdap‍‍rak] ना. कडा रक्सी strong alcohol (sem. domains: 5.2.3.7 - मादक पर्दाथहरू, 5.2.3.6 - पेयपदार्थहरू.)
दाप्‍ले [ᶫdap‍le] 1क्रि.वि. फेरि again, one more, in addition, further, moreover (sem. domains: 8.4.5.1 - अनुक्रम, 8.4.6.6.1 - फेरि.) 2सङ्‌. दोहोरो double, twofold, reciprocal (sem. domains: 8.1.1.1.2 - दुई.)
दाप्‍‍ले [ᶫdap‍‍le] क्रि.वि. फेरी again, one more, anew, in addition, further, moreover, next, afterwards (sem. domains: 8.4.6.6.1 - फेरि.)
दाप्‍‍ले कुल्‍ले [ᶫdap‍‍le ᴴkul‍le] क्रि.वि. घरीघरी again and again (sem. domains: 8.4.6.6.3 - बारम्‍बार.)
दाबाक [ᶫdabak] (var. of SH: दाक्‍आ ; दाक्‍वा) (var. of GH: दाम्‍बाक )ना. 1हिलो mud, slime, muddy, clayey, boggy (sem. domains: 6.6.2.4 - माटोको काम गर्नु.) 2माटो clay, earth, land, field (sem. domains: 6.6.2.4 - माटोको काम गर्नु.)
दाबाक रूगीन [ᶫdabak ᶫrugin] (past: दाबाक री़जुङ) (imp: दाबाक री़) क्रि.प. माटो मुछ्नु make mud (sem. domains: 6.6.2.4 - माटोको काम गर्नु.)
दामारा [ᶫdamara] ना. डमरु type of small drum narrowing in the middle (sem. domains: 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू.)
दाम्‍गीन [ᶫdam‍gin] दामा जेगीन )(imp: दोम) क्रि. चुन्नु select, pick out (sem. domains: 3.3.1.2 - चुन्‍नु.)
दाम्‍ङयोक [ᶫdam‍ŋjok] वि. हिलो माटो muddy (sem. domains: 6.6.2.4 - माटोको काम गर्नु.)
दाम्‍जा [ᶫdam‍dza] क्रि. हाँस duck
दाम्‍दा [ᶫdam‍da] वि. चुनिएको selected (sem. domains: 3.3.1.2 - चुन्‍नु.)
दारकीन [ᶫdarkin] क्रि. काँप्नु tremble, shiver (sem. domains: 7.2.2.8 - अगाडि र पछाडि चल्‍नु.)