Lhowa - Nepaliयुमा [ᶫjuma] ना. झार weeds
यु‍मा [ᶫju‍ma] (var. of SH: यरमु) ना. झारपात weeds mixed with fallen leaves Cross Ref. युक्‍पु (sem. domains: 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु, 6.2.4 - खेतको रेखदेख गर्नु.)
युमा युरकीन [ᶫjuma ᶫjurkin] (var. of CM: युमा युक्‍कीन) क्रि.प. झार निकाल्नु remove weeds from field (sem. domains: 6.2.4.2 - वनस्‍पतिहरू उखेल्‍नु.)
युम्‍जोक [ᶫjum‍dzok] ना. ताल (आदरार्थी शब्द) lake (honorific term) Cross Ref. छो (sem. domains: 1.3.1.1 - महासागर, ताल.)
युम्‍पु [ᶫjum‍pu] (var. of CM: युम्‍बु) ना. नरम उन soft wool (sem. domains: 6.3.5 - ऊन उत्‍पादन.)
युरा [ᶫjura] (var. of GH: युरकु ; युका) ना. कुलो channel, canal (sem. domains: 6.2.4.3 - सिंचाइ गर्नु.)
युरा जेगीन [jura dzegiːn] क्रि. झार निकाल्नु remove weed Cross Ref. युक्‍कीन
युवा [ᶫjuwa] ना. बीँड handle, hilt of a sword, haft, shaft (sem. domains: 6.7.8 - सामानहरूको भागहरू.)
येरी डुगीन [ᶫjeri ᶫɖugin] (3sg pres: येरी डी़क) (past: येरी लाजुङ) क्रि. लोप हुनु be extinct (sem. domains: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.)
यो योक [ᶫjo ᶫjok] अ.मू. हिउँ पार्नु snow (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)
योक्‍ती [ᶫjok‍ti] (var. of SH: योक्‍ते) वि. कुरौटे talkative (sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा.)
योक्‍तो़ झ्‍यारकीन [ᶫjok‍tø ᶫtsᶨarkin] (var. of SH: जोतो झ्‍यारकीन‌) (imp: योक्‍तो़ झ्‍योर) क्रि.प. कुरा लाउनु backbite (sem. domains: 3.5.1.3.2 - झूटा बोल्‍नु.)
योक्‍यीन
योक्‍यीन [ᶫjokʲin] (var. of GH: योक्‍स्‍येन ; युक्‍यीन) 1ना. केटा मान्छेको एक प्रकारको समान tool used for spinning wool (sem. domains: 6.6.1.2 - धागो कात्‍नु.) 2क्रि. केटाले ऊनकात्‍नु spin wool (sem. domains: 6.6.1.2 - धागो कात्‍नु.)
योक्‍यीन योक्‍कीन [ᶫjokʲin ᶫjok‍kin] (var. of GH: योक्‍स्‍यीन योक्‍की) क्रि.प. केटाले उन कात्नु spin wool (sem. domains: 6.6.1.2 - धागो कात्‍नु.)
योप [ᶫjop] ना. घोडामा मान्छेको खट्टा हाल्ने stirrup (sem. domains: 6.6.2.3 - धातुको काम गर्नु.)
यो़ [ᶫjø] ना. 1भुटेको गहुँ roasted wheat Cross Ref. सोङु (sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन.) 2खरायो बर्ष hare, rabbit (sem. domains: 8.4.1.6 - वर्ष.)
यो़ गोङ गोङ [ᶫjø goŋ goŋ] ना. डल्लो परेको गहुँको खाजा ball of roasted wheat (sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन.)
यो़ ढोई [ᶫjø ᶫʈoi] ना. गहुँ wheat (sem. domains: 5.2.3.1.1 - बियाँबाट खाना.)
यो़ ढो़मा [ᶫjø ᶫʈøma] (var. of CN: यो़ धुता) ना. कुटेको गहुँ roasted wheat (sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन.)
यो़ बोई [ᶫjø boi] (var. of GH: यो़ बो़) ना. भुजा food (sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन.)
यो़ ॱरेमा [ᶫjø ᴴrema] (var. of GH: यो़ ॱरेमु) ना. केराउ भुटेको roasted pea (sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन.)
यो़क्‍योक [ᶫjøkʲok] (var. of GH: यो़क्‍योक्पा) वि. बाङ्गो bent, crooked, twisted (sem. domains: 8.3.1.7 - वर्ग क्षेत्र, 8.3.1.5 - बाङ्गो, 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू.)
यो़क्‍योक्‍पा [ᶫjøkʲok‍pa] (var. of GH: यो़क्‍योक्‍पु) वि. बाङ्गो bent, crooked, twisted (sem. domains: 8.3.1.5 - बाङ्गो.)
यो़गीन [ᶫjøgin] (var. of GH: मीयोकी) क्रि. 1ढल्नु bend down (sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु.) 2बाङ्गिनु be bent, be curved (sem. domains: 8.3.6.3 - कठिन, नम्र.)
यो़जाङ [ᶫjødzaŋ] ना. गहुँ भुट्ने ठाउँ place to fry wheat (sem. domains: 5.2 - खाना.)