Lhowa - Nepaliश्‍योप्‍ची श्‍योप्‍ङी माला [ᶫʃop‍tsi ᶫʃop‍ŋi ᶫmala] अ.मू. बल लगाउँदा expression used when using force (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)
श्‍योम्‍गीन [ᶫʃom‍gin] क्रि. कुच्‍चिनु be dented (sem. domains: 7.9.1 - बिगार्नु.)
श्‍योम्‍बा [ᶫʃom‍ba] (var. of SH: श्‍यो़म्‍बु) वि. वयस्क adult, grown up, mature (sem. domains: 2.5 - निरोगी.)
श्‍योम्‍मा [ᶫʃom‍ma] वि. युवति young woman, (of woman) young, youthful (sem. domains: 2.6.4.2 - बालक.)
श्‍योरोरोर [ᶫʃororor] अ.मू. खोलाको आवाज sound of stream (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)
श्‍योवा [ᶫʃowa] ना. बिन्ती petition, solemn entreaty (sem. domains: 9.4.3.2 - विन्तीबोधक.)
श्‍योवा ग्‍याप्‍कीन [ᶫʃowa ᶫgʲap‍kin] (imp: श्‍योवा ग्‍योप) क्रि.प. सहयोग माग्नु plea (sem. domains: 6.8.3.4 - बिन्‍ती गर्नु.)
श्‍योवा पुगीन [ᶫʃowa ᴴpugin] (var. of SH: श्‍योवा पुल्‍गी) क्रि.प. बिन्ती गर्नु plea (sem. domains: 2.6.1.1 - विवाह प्रबन्‍ध गर्नु, 3.3.2 - अनुरोध.)
श्‍यो़न जुवाजेगीन [ʃ‍jøn dzuwadzegiːn] क्रि. दूध दुहुनु milk Cross Ref. होमा ज्‍योगीन
श्‍यो़न्गीन [ᶫʃøngin] क्रि. चढ्नु climb, ascend, ride, soar Cross Ref. क्षीप्‍कीन (sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.)
श्‍यो़न्दा [ᶫʃønda] वि. 1जवान young (sem. domains: 8.4.6.5.1 - जवान.) 2riding horse
श्‍यो़म्‍बा [ᶫʃøm‍ba] वि. जवान young (sem. domains: 2.6.4.4 - वयस्क.)