Lhowa - Nepaliशाप्‍टु ताङगीन [ᶫsap‍ʈu ᴴtaŋgin] (imp: शाप्‍टु तोङ) क्रि.प. 1सिँगारिनु be decorated, be dressed up (sem. domains: 5.4 - सिङ्‌गार पटार, गहना.) 2खानाको लागि झगडा गर्नु fight for food 3सजाउनु decorate, adorn, beautify, grace, garnish, dress, embellish (sem. domains: 8.3.8 - सिंगारिएको.)
शाप्‍शाप [ᶫsap‍ᶫsap] ना. होशियार careful, cautious, intelligent, witty, clever, quick-witted ex.मीयी युला शाप्‍शाप झ्‍यी। अरूको ठाउँमा होशियार गर्नुपर्छ। (sem. domains: 3.1.2.1 - सतर्क.)
शाबा [ᶫsaba] (var. of SH: शाबु ; शाम्‍बा) ना. पुल bridge (sem. domains: 6.5.4.1 - सडक, 1.3.1.3 - नदी.)
शाबा शोगीन [ᶫsaba ᶫsogin] (3sg pres: शाबा शी़क) क्रि.प. पुल बनाउनु build a bridge (sem. domains: 6.6.2.7 - ढुङ्गाको काम गर्नु.)
शामा [ᶫsama] ना. खाना food, diet Cross Ref. श्‍यालाक (sem. domains: 5.2 - खाना, 5.2.3 - खानाको प्रकार.)
शामा क्‍यागीन [ᶫsama ᴴkʲagin] (imp: शामा क्‍यो) क्रि.प. खाना पुराउनु deliver food (sem. domains: 5.2 - खाना.)
शामा च्‍युक्‍कीन [ᶫsama ᴴtsʲuk‍kin] क्रि.प. खाना हाल्‍नु put food on plate (sem. domains: 5.2 - खाना.)
शामा तेक्‍कीन [ᶫsama ᴴtek‍kin] क्रि.प. खाना दिनु offer food (sem. domains: 6.6 - पेशाहरू.)
शामा पोक्‍कीन [ᶫsama ᴴpok‍kin] क्रि.प. खाना तल राख्‍नु remove food from the heat (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)
शामा बाक्‍वा [ᶫsama bak‍wa] (var. of SH: शामु बाग्‍वु) वि. जुठो खाना contaminated (sem. domains: 5.2.3.5 - निषेधित खाना.)
शामा ॱलुक्‍कीन [ᶫsama ᴴluk‍kin] क्रि.प. खाना हाल्‍नु put food on plate (sem. domains: 5.2.2 - खानु.)
शामा शोगीन [ᶫsama ᶫsogin] क्रि.प. खाना पकाउनु prepare food (sem. domains: 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.)
शायेमुगु [ᶫsajemugu] ना. खाने तेल edible oil (sem. domains: 5.2.3.3.5 - खाने तेल.)
शारा [ᶫsara] ना. भिरालो precipitous, steep (sem. domains: 1.2.1.3 - समतल.)
शालाङ [ᶫsalaŋ] ना. ढिँडो ओड्ने भाँडा (आदरार्थी शब्द) pot to cook porridge (honorific term) Cross Ref. नाजा (sem. domains: 5.2.1.3 - पकाउने उपकरणहरू.)
शाली [ᶫsali] (var. of SH: च्‍याक्‍थाप ; झाली) ना. चुलो oven, stove, cooking place, fireplace (sem. domains: 5.5.7 - चुलो.)
शाशीङी [ᶫsaᶫsiŋi] वि. हल्का रूपले राखेको, त्यति नखाँदिएको unpressed (sem. domains: 8.2.3.1 - पातलो, 8.3.1.5.3 - पट्‌याउनु.)
शी [ᶫsi] ना. एक प्रकारको बहुमूल्य‍ पथ्‍थर माला type of valuable stone string (sem. domains: 5.4.1 - गहना.)
शीउ [ᶫsiu] ना. गोठालो cowherd, herdsman, shepherd Cross Ref. झीउ (sem. domains: 6.1.1 - कामदारहरू.)
शीक [ᶫsik] ना. बाघ leopard (sem. domains: 9.7.3.1 - जनावरहरूको नामहरू.)
शीक्‍का [ᶫsik‍ka] ग्‍यीगुङ) ना. झ्याल (आदरार्थी शब्द) window (honorific term) Cross Ref. खुङ (sem. domains: 6.5.2.5 - झ्‍याल.)
शीक्‍कीङ [ᶫsik‍kiŋ] क्रि. हेर्नु (आदरार्थी शब्द) look (honorific term) Cross Ref. तागीन (sem. domains: 2.3.1.1 - हेर्नु.)
शीक्‍टुक [ᶫsik‍ʈuk] ना. बाघको बाच्छा leopard cub (sem. domains: 1.6.1.1.2 - मांसहारी पशु.)
शीक्‍तोक [ᶫsik‍tok] ना. हेरचाह (आदरार्थी शब्द) care (honorific term) Cross Ref. तादोक 3 (sem. domains: 2.3.1.1 - हेर्नु.)
शीक्‍मु [ᶫsik‍mu] ना. प्रदर्शन (आदरार्थी शब्द) demonstration (honorific term) Cross Ref. तेमु 3 (sem. domains: 2.3.1.4 - देखाउनु, देखोस्.)