Lhowa - Nepaliसा [ᴴsa] ना. माटो, जमिन, जग्गा clay, earth, land, soil, ground, floor (sem. domains: 6.5.3 - भवनको भौतिक वस्‍तुहरू, 8.5.4 - क्षेत्र, 1.2.1 - जमिन.)
सा तोङबा [sa ᴴtoŋba] वि. खाली ठाउँ open place, empty (sem. domains: 9.1 - सामान्‍य शब्‍दहरू, 8.6.4.1 - बाहिरी भाग, 8.5.4.3 - खाली ठाउँ कोठा.)
सा शीङगीन [ᴴsa ᶫsiŋgin] क्रि.प. जग्गा समाउनु, ठाउँ लिनु capture land (sem. domains: 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)
साँउ [ᴴsãu] (var. of SH: साङो) (var. of CN: साङयोक )ना. बीउ seed, grain, sperm (sem. domains: 6.2.3 - खेत रोप्‍नु, 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू.)
साँउ ग्‍याप्‍कीन [ᴴsãu ᶫgʲap‍kin] (imp: साङवु ग्‍योप) क्रि.प. बिउ छर्नु sow (sem. domains: 6.2.1.1.1 - धान उत्पादन.)
साः [ᴴsaː] (var. of CH: साङ) ना. धुप incense, light or heat of the sun, sunshine (sem. domains: 6.2.5.4 - विरुवा उत्‍पादन गर्नु.)
साः का‍जा [ᴴsaː ᴴka‍dza] ना. एक प्रकारको धुप type of incense (sem. domains: 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री.)
साः ग्‍याप्‍कीन [ᴴsaː ᶫgʲap‍kin] (imp: सा ग्‍योप) क्रि.प. प्रतिरोध गर्नु offend (sem. domains: 4.8.1.1 - रोक्‌.)
साः डीप्‍जाङ [ᴴsaː ᶫɖip‍dzaŋ] क्रि. न्वारन गर्नु type of incense (sem. domains: 2.6.3.9 - जन्‍म समारोह.)
साः ताङगीन [ᴴsaː ᴴtaŋgin] (past: साः ताजुङ) (imp: साः तोङ) क्रि.प. न्वारान गर्नु puja held for naming newborn (sem. domains: 2.6.3.9 - जन्‍म समारोह.)
साउ [ᴴsau] ना. हिउँ चितुवा snow leopard
साका [ᴴsaka] वि. सरकारी of or from government, official (sem. domains: 8.3.5.3 - साझा.)
साका ली़क [ᴴsaka ᶫlyk] ना. सरकारी मल chemical fertilizer (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू.)
साकादावा [ᴴsakadawa] ना. मासु नखाने चौथो महिना holy month of the year (sem. domains: 5.2.2.9 - उपवास, नखानु.)
साकालुका [ᴴsakaluka] ना. गाउँलेको सुरक्षाको लागि खाने भोज festival celebrated by villagers for safety (sem. domains: 5.2.2.3 - भोज.)
साक्‍कीन [ᴴsak‍kin] (imp: सोक) क्रि. 1कमाउनु earn (sem. domains: 6.8.2 - दौलत सन्‍चय गर्नु.) 2जम्मा गर्नु, संचय गर्नु pile up, store (sem. domains: 6.8.1.4 - दौलत संग्रह गर्नु, 7.5.1 - जम्‍मा गर्नु.)
साक्‍‍च्‍ये [ᴴsak‍‍tsʲe] (var. of CN: छाक्‍च्‍ये) वि. गफाडी talkative, prattler, boaster (sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
साक्‍तेरा [ᴴsak‍tera] वि. जे गरे पनि धन आर्जन गर्न नसक्ने व्यक्ति one who no matter what he does, cannot make money ex.मी दे हीन्‍ना साक्‍तेरा च्‍यीक डाक, हो़जो़ लेगा च्‍यीक झ्‍यीदी धोराङा भुलीङ हेत्‍ता ॱनीक। यो मान्‍छे धन कमाउन नसक्‍ने एउटा रहेछ, यति काम गर्छ त्‍यहि पनि ऋण छ भन्‍छ। (sem. domains: 4.4.5.1 - भाग्‍यमानी.)
साक्‍यी [ᴴsakʲi] वि. तयार ready, prepared, healthy and well (sem. domains: 6.1.2.6 - तयारी.)
साक्‍रू [ᴴsak‍ru] ना. कसिङ्गर dirt, refuse, rubbish, hateful or disagreeable person (sem. domains: 5.6.1 - सफा, फोहोर.)
सागीन [ᴴsagin] (var. of CM: छागीन) (past: साजुङ) (imp: सोङ) क्रि. 1सर्किनु choke (sem. domains: 5.2.2 - खानु.) 2नाङ्लोमा केलाउनु (sem. domains: 6.2.6 - खेती विधि.) 3केलाउनु remove impurities (from grain etc.), sift, cull (sem. domains: 6.2.6.1 - अन्‍न बत्ताउनु.)
साङ [ᴴsaŋ] ना. चेप corner (sem. domains: 8.5.1.2.2 - बीचमा.)
साङ घेगीन [ᴴsaŋ ᶫkegin] ना. मुक्ति पाउनु be liberated (sem. domains: 4.9.5.7 - मुक्ति.)
साङगाक ग्‍याप्‍कीन [ᴴsaŋgak ᶫgʲap‍kin] (imp: साङगाक ग्‍योप) क्रि.प. ठेल्नु push, shove, elbow ex.वाङ श्‍युजारू मीक्‍याक साङगाक ग्‍याप्‍यी। वाङ थाप्‍ने ठाउँमा मान्‍छेहरू ठेला ठेल गरिरहेछ। (sem. domains: 4.2.1.7 - भीड, समूह.)
साङगीन [ᴴsaŋgin] (3sg pres: सावालाक) (past: साजुङ) (imp: सोङ) क्रि. 1पुग्नु be sufficient, have plenty, fulfil one's wish, be accomplished ex.मीला घाजी़ हो़क्‍ना साङये मेत्‍तालाक। मान्‍छेलाई जति भए नि पुग्‍दैन। (sem. domains: 6.8.1.2 - धनी.) 2कुरा लुकाउनु keep secret ex.लाप सारी धेदी ॱना ॱमानाला। कुरा लुकाएर बसेर भन्‍दै भन्‍दिन। (sem. domains: 3.5.1.3.2 - झूटा बोल्‍नु.)