च्‍यीक [ᴴtsʲik] 1क्रि.वि. मात्र only, merely, exclusively, barely, solely (sem. domains: 9.2.3.5 - दर्शकवाचक सर्वनामहरू, 8.1.1.1 - मूलभूत अङ्कहरू.) 2सङ्‌. एउटा, एक one, a, an, only (sem. domains: 8.1.1.1.1 - एक, 8.1.5.7 - मात्र.)