ॱहाङ सागीन [ᴴhaŋsagin] 1वि. अनौठो strange, surprising, astonishing (sem. domains: 8.3.5.2.3 - भिन्‍दै, 8.3.5.3.2 - अप्रचलित वा अपाच्य.) 2क्रि.प. अचम्म लाग्नु, छक्‍क पर्नु feel amazed, astound, be amazed (sem. domains: 3.4.1.3 - अचम्‍म, 9.4.4.5 - अनिश्‍चित.)