जो़न्‍दाङ [dzøn‍daŋ] ना. योग्यता ability, capability, aptitude, competence, eligibility, talent, qualification, worthiness, quality ex.मीला जो़न्‍दाङ मेताला खाब्‍ले चीगा क्षे दुक। मान्‍छेमा गर्न सक्‍ने चहिँ हैना गफ मात्र धेरै दिन्‍छ। (sem. domains: 9.4.2.1 - सक्‍नु.)