लघुत्तम युग्म

 

देवनागरी लिपीमा ल्होवा भाषा पढ्न तल दिइएका उदाहरण हेर्नुहोला।

छाक हो़गीनक्‍या ढोक्‍ताङ

ई (ी) ई़ (ी̣)
री (पहाड) री़ (मुछ)
की (कुकुर) की़ (चोर)

 

ओ़
छो (ताल) छो़ (रङग)
ढो (गहु) ढो़ (सल्‍लाह)

 

दोङला छाक होगीन ताङ श्‍येम्‍मा च्योक्‍राक्‍या  ढोक्‍ताङ

ङा ङा
ङीमा (घाम) ॱङीमा (बाला)
ङा (म) ङा (पाच)

 

चा च्‍या
चाङमा (सफा) च्‍याङमा (रूख)

 

छा क्षा
छा (नुन) क्षा (जोडी)
छो़ (रङ) क्षो़ (शिक्षा)

 

जा झा
जादा (खाँदाको आदरार्थी) झादा (माटोले बनाएको भाडा)

 

ज्‍या झ्‍या
ज्‍या (ईन्‍द्रेणी) झ्‍या (चिया)

 

ना ना
नामा (दुबो घास) नामा (बुहारी)
नाङमा (भान्‍से) नाङमा (खेतको आली)

  

मा मा
माचा (लगानी गरेको पैसा) माचा (खुर्सानी)
मेन (होइन) मेन (औषधी)

 

या या
यो़ (गहुं भुटेको) यो़ (ढिंडो ओड्‌नु)
याका (हाँगा) याका (बर्खा)

 

रा रा
रा (च्‍याङग्रा) रा (कपाल)
रीङ (मुल्‍य) रीङ (बादल)

 

हा हा
हाबा (भात) हाबा (ऋण नतिर्ने)
हारा (चम्‍किलो) हारा (खुल्‍ला बोल्‍ने)
   ला ला
लोमा (पात) लोमा (नाङलो)
लुक (भेडा) लुक (हाल)

    

सा शा
सा (माटो) शा (बार)
सो (दाँत) शो (खाउ)

                            

स्‍या श्‍या
स्‍यीङ (दाउरा) श्‍यीङ (खेत)
स्‍युक्‍टा (शक्ति) श्‍युक्‍टा (पाटी वा भोज)