ल्होवा वर्णमाला

यस भाषामा ५ वटा स्वरवर्ण र ३० वटा व्यञ्जनवर्ण गरी ३५ वटा वर्णहरू छन्:

आ   ई   उ   ए   ओ

क   ख   ग   घ   ङ

च   छ   ज   झ

ट   ठ   ड   ढ

त   थ   द   ध   न

प   फ   ब   भ   म

य   र   ल   व   श

स   ह

ल्होवा-नेपाली-अङ्ग्रेजी शब्दकोशको वर्णहरू माथि दिइएको वर्णानुक्रम अनुसार क्रमबद्ध गरिएका छन्।