श्रेय र कृतज्ञता

 

शब्‍दकोश निर्माणमा विशेष योगदान दिने व्‍यक्‍तिहरू:

पेमा यान्‍डोन गुरूङ ल्होवा लोमन्‍थाङ
भीटी आङमु गुरूङ ल्होवा लोमन्‍थाङ
क्षीमी गुरूङ ल्होवा लोमन्‍थाङ
छीरीङ आङग्‍ये गुरूङ ल्होवा लोमन्‍थाङ
ङीमा टास्‍यी गुरूङ ल्होवा सुरखाङ
सोनाम ग्‍याल्‍जेन गुरूङ ल्होवा लोमन्‍थाङ
छीरीङ नाम्‍गेल गुरूङ ल्होवा घिलिङ
रीन्‍जीन आङमु वीष्‍ट लोमन्‍थाङ
पेमा डोमा गुरूङ ल्होवा लोमन्‍थाङ
दावा गुरूङ ल्होवा घमी
युटीन गुरूङ ल्होवा छोस्‍यार
ढोका गुरूङ ल्होवा माराङ
ल्‍हाक्‍पा डोमा गुरूङ ल्होवा घीलीङ
छीरीङ दीक्‍की गुरूङ ल्होवा ठींगार
धेच्‍येन गुरूङ ल्होवा ङ्‍यानोल
टाश्‍यी फोन्‍जोक गुरूङ ल्होवा ठींगार
दावा टाश्‍यी  गुरूङ ल्होवा ठींगार
टाइ ल्होवा गुरूङ लोमन्‍थाङ
भाक्‍च्‍युङ  गुरूङ ल्होवा ङ्‍याम्‍डोक
क्षीमी गुरूङ ल्होवा लोमन्‍थाङ
क्षीमी ल्‍हेन्‍डुक गुरूङ ल्होवा ङ्‍यानोल