समाविष्ठ खण्डहरू

  • ल्होवा मूल शब्द (देवनागरी, हरियो मोटो अक्षरमा)
  • उच्‍चारण सङ्‍केत (रोमन, कालो रङ्‍गमा वर्गकोष्ठ भित्र)
  • शब्दवर्ग (देवनागरी, खैरो सानो छड्‍के अक्षरमा)
  • नेपाली अर्थ (देवनागरी, नीलो अक्षरमा)
  • अङ्ग्रेजी अर्थ (रोमन, नीलो अक्षरमा)
  • ल्होवा उदाहरण (देवनागरी, खैरो छड्‍के अक्षरमा)
  • उदाहरण अनुवाद (देवनागरी, कालो रङ्गको अक्षरमा)
  • Sem. Domain (रातो र नीलो रङ्ग, कोष्ठभित्र)