Likpakpaanl – English


i


iwaapl. ofuwaa
iwaan1nounamazement, astonishment (lit. gaping)Ni ŋa mi iwaan. It amazed me. (It did me amazement)
iween2pl. ofnweencomp.ipoweenrevolting food, nausea
iwiilcfikpowiilcomp. ofkpowii1kaan2kpowii1nounweeping (with tears)U wii iwiil. He wept. (cried crying)ikpowiildeath wailings
iwonpl. ofuwon