Likpakpaanl – English


u


umɔɔchuunpl.imɔɔchuunnounchameleon1.6.1.3Reptile
umɔɔdaanpl.bimɔɔdamnounriver owner (gives permission for poisoning river in dry season) nickname for crocodile
umɔɔntoonpl.imɔɔntoonnounsnake [type]1.6.1.3Reptile
umɔɔpeelpl.imɔɔpeelnounhippopotamus (lit. river animal)1.6Animal
unaapl.inaacfkpaa3ŋinaaliinpl. oflinaaliinpiin1tibinntinaabinnubo1uja1uja1unaajaunaajabounaakpaapiinunaamuunnouncowU kpa inaa iŋmuHe has five cows (cows five)
unaabilpaanpl.inaabilpaannoundung beetle1.6.1.7Insect
unaabopl.inaabicfubo1nouncalf (of a cow)
unaachiinpl.inaachiinnounhyena1.6Animal
unaachuunpl.inaachuunnounchameleon1.6.1.3Reptile
unaaduunpl.inaaduunnounmosquito, a biting flyunaaduunpipirunaaduunwaatiirsand fly1.6.1.7Insect
unaaganpl.inaagannounbird [type]1.6.1.2Bird
unaagbiijapl.binaagbiibnounslaveSin u daa u na taa cha u tun lituln ke unaagbiija na.You who bought him, don't make him work like a slave.
unaajapl.inaajacfuja1unaanounbull (male cow)
unaajabopl.inaajabicfubo1uja1unaanounbaby bull, baby male cow
unaakenpl.inaakennoungrasshopper1.6.1.7Insect
unaakpaalpl.binaakpaabnouncow-boy, young boy who tries to keep cows from spoiling crops
unaakpaapiinpl.inaakpaapiincfkpaa3piin1unaanouncattle egret (app. 5)
unaakpeenpl.inaakpeennounfish [type]5.2.3.1Food from plants
unaalpl.inaalnounfish [type]5.2.3.1Food from plants
unaamuunpl.inaamuuncfunaanounleopard1.6Animal
unaanpl.inaan1nounguinea wormUnaan duun mi.I have guinea worm. (lit. guinea-worm is-swelling me.)2.5.2Disease1.6.1.7Insect
unaanyoonpl.inaanyoonnounbird [type]1.6.1.2Bird
unaasaarnounone who inoculates cows, vet
unaayukpl.binaayukbcfkinaayukmmiinnaayumiisun2nounthiefAa yaa ye unaayuk aaŋeen aatɔ kan, aa tii aabaa titotonn la.If you are the accomplice of a thief you hurt yourself.
unachipɔɔnpl.binachipɔmcfnachipɔtɔknounyouth, young man