kii2cfgaa4gaa4gaakiikpamaa2maa‑kpa‑gaakii‑damverbagree, accept, allowkii bumɔbobey (agree mouth)kii tiiagree with (agree give)