gbii1cfudagbiircomp. ofndaanverbto be filled, be full, be drunkNi gbii a.It is full.U gbii ndaan a./U nyun ndaan gbii.He is drunk. (he filled pito/he drank pito full)