nwiin1pl.iwiin1cfdaŋ1kitaaknkpatannkpawiinnwiin pu aadaŋder. oftidaŋnwindampu2tidaŋnoun1sun, day, afternoonNwiin lir.The sun set/fell.2dayNwiin mbaa...One day... (day one)nwindam