dicfubɔndinncomp. ofubɔɔndiuchakpinverbtake (usually used with another verb)di .... bilput downdi .... nabswallowdi .... di liilet falldi .... di tiitake to give etc.U di likuul le ki ku uwaa.He killed the snake with a hoe.