Lohorung - Nepali - English Dicttionary


अक्‍खॆॽमाʌkkʰɛʔmaअक्खॆॽङाअक्खॆटुक्रि.मर्नुto die, to pass away, to perish, to expire2.5.2रोग
अक्‍चॆलम्‍पाʌktsɛlʌmpaना.छेपारोchameleon, lizard
अक्‍टीमाʌk‍ʈiːmaक्रि.वि.जबर्जस्‍तीforce, violence, forced, by force2.5.2.4दाँत मक्‍किनु
अक्‍बक्‍माʌkbʌkmaक्रि.मौसम सुधारिनुto improve in weather1.1.3मौसम
अक्‍सीʌksiːक्रि.वि.तुरुन्‍तैimmediately8.4.6.4.4तुरुन्तै8.4.8.1छिटो
अगुऎʌguɛवि.बास्‍नेcackle5.7.3बिँउझनु
अःग्‍माʌːgmaअःग्ङाअःगाक्रि.बास्‍नुto crow (of a cock), to make a noise (of a bird)6.3.6.1कुखुरा
अङ्‌खुबाʌŋ‌kʰubaना.तरलwatery, liquid1.2.3.1तरल पर्दाथ
अङ्‌माʌŋ‌maअङ्‌ङाअङाक्रि.बग्‍नुto flow, to be carried or swept away, to float along2.2.5रगत बग्‍नु, रगत
अङ्‌मॆʌŋ‌mɛक्रि.बग्‍नुto flow, to float along
अचाक्‍लोʌtsakloवि.अपारboundless
अनारुकारुʌnarukaruक्रि.वि.तँछाडमछाडcompetition
अःन्युक्ʌːnjukना.घोडाhorse
, horse
1.6.6पशु समूह
अम्‍फुʌmpʰuना.सल्‍लोany kind conifer or pine tree1.5वनस्‍पति
अम्‍र‌माफुʌm‍rʌ‌mapʰuना.अमारोhog-plum, Spondias mangifera5.2.3.1वनस्‍पतिहरूबाट खाना