Lohorung - Nepali - English Dicttionary


इक्ikना.झाडीthicket, dense forest3.2.5.5दर्शनशास्‍त्र
इःक्‍माiːkmaइःगुङ्‌इःगुक्रि.उठाउनुerect5.6.4लुगा धुनु
इक्‍साबाiksabaना.सोल्‍टीsister's husband's sister4.1.9.2.2(मानिसहरूको विवाहद्वारा सम्‍बन्‍धित) साइनो
इक्‍सामाiksamaना.सोल्‍टिनी4.1.9.2.2(मानिसहरूको विवाहद्वारा सम्‍बन्‍धित) साइनो
इक्‍साम्‍माङ्iksammaŋना.बाली पूजाcrop worship3.2.5.5दर्शनशास्‍त्र
इगigʌसर्व.योthis, it9.2.3सर्वनामहरू9.2.3.5दर्शकवाचक सर्वनामहरू
इगरक्‍माigʌrʌkmaवि.यस प्रकारकोof this type
इचामाitsamaइचाःॽङाइचाउक्रि.कुरा गर्नुlet's talk
इःचामाiːtsamaइःचाकुङ्‌इःचाउक्रि.खिसी गर्नुtease
इचीपङ्‌itsiːpʌŋ‌सं.बीसtwenty8.1.1.1मूलभूत अङ्कहरू
इच्‍छittsʰʌक्रि.वि.एक छिन्‌for a while
इच्‍छक्it‍tsʰʌkक्रि.वि.एक छिन्‌for a while
इच्‍छुबाittsʰubaवि.झ्वाँकीbrave3.2.4.1गलत अर्थ लाउनु
इःटीमाiːʈiːmaइःटीकुङ्‌इःटुक्रि.कुरा गरि हिँड्‍नुto walk talking
इन्‍चाखुबाintsakʰubaना.व्यापारीtrader, merchant, businessman, tradesman6.6पेशाहरू
इन्‍चामाintsamaइन्चोउङ्‌इन्चाउक्रि.बेच्‍नुto sell, to dispose of6.8.4.2बेच्‍नु
इन्‍टाङ्‌inʈaŋ‌ना.घुच्‍चुकnape of the neck
इन्‍माinmaइन्कुङ्‌इनुक्रि.किन्‍नु buy, purchase6.8.4.1किन्‍नु
इःमा1iːmaइःॽकुङ्‌इःसुक्रि.गाउनुto sing, chant4.2.3.3गाउनु
इःमा2imaइःकुङ्‌इसुक्रि.भन्‍नुtell3.3.2.1सहमति दिनु
इःमा3क्रि.भन्‍नु
इम्‍चाठाम्imtsaʈʰamना.ओछयानbed8.5.4.3खाली ठाउँ कोठा
इम्‍चामाim‍tsamaइम्‍चाङाइम्‍चाआक्रि.सुत्‍नुto sleep, to go to bed, to lie down, to have sexual enjoyment (with a woman)
, sleep, lie down
इम्‍चामॆimtsamɛक्रि.सुत्‍नुsleep, go to bed, lie down
, sleep, lie down
5.6.6पुछ्‌नु, मेटाउनु
इम्‍टीखॆॽमाimʈiːkʰɛʔmaइम्टीखारीङ्‌इम्टीखाराक्रि.निदाउनुasleep

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >