Lohorung - Nepali - English Dicttionary


उक्‍माukmaक्रि.वि.चुपचापcomplete silence
उःक्‍माuːkmaउःगुकुङ्‌उःगुक्रि.तान्‍नुto pull, to draw, to drag, to attract, to stretch, to snatch
उखुम्ukʰumक्रि.वि.उखरमाउलोunbearable sensation of heat, restlessness, wantonness, extreme lust, or sexual desire1.1.1सूर्य
उःगॆuːgɛक्रि.वि.चुपsilent, muteness, quietness,
, silence, quietness, muteness
उःग्‍माuːgmaउःगुॽङाउःगुक्रि.झोक्रिएर बस्‍नुsitting with sadness3.4.2.1दु:खी
उङ्‌टाङ्‍पाumʈaŋpaक्रि.वि.एक्‍लैalone
उङ्‌टाङ्‌पाuŋ‌ʈaŋ‌paक्रि.वि.आफैself2.6.6.1मार्नु
उङ्‍माuŋ‍maउङ्‍ङाउङाक्रि.तल आउनुcome down3.5.1.4अरूहरूसित बोल्‍नु
उनीङ्‌उनीङ्‌uniːŋ‌uniːŋ‌क्रि.वि.उपद्रोnaughtiness, rascality, mischief
उनीमाuniːmaवि.बेइमानuntrustworthy4.3.1.1खराब, अनैतिक
उप्‍टीक्‍खारीक्upʈiːkkʰariːkक्रि.वि.उखरमाउलोunbearable sensation of heat5.2.1.2.1बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु
उप्‍भुङ्‌माup‍bʰuŋ‌maउप्‍भुङ्‌कुङ्‌उप्‍भुङसु3sg pastउप्‍भुङसुक्रि.अड्‌काउनुto cause to stick or be caught, to obstacle, to stop
उब्‍खॆम्‍पाubkʰɛmpaवि.साँघुरोnarrow8.5.4क्षेत्र
उब्‍माub‍maउबुकुङ्‌उबुक्रि.मुख बन्‍द गर्नुshut the mouth
उम्‍चङ्umtsʌŋवि.नयाँnew8.4.6.5.3नयाँ
उम्‍चाumtsaना.दानाseed5.2.1.2.3पीठो पिंध्‍नु
उम्‍टाङ्‍पाumʈaŋpaक्रि.वि.एक्‍लैalone
उम्‍पाumpaना.उसको बुवाhis father
उम्‍प्रुपाumprupaना.पुरुष लिङ्‍गmale gender6.3.7पशु उत्‍पादन
उम्‍माummaना.माउanimal's mother dam1.6.6पशु समूह
उम्‍रुॽमाum‍ruʔmaना.स्‍त्री लिङ्‍गfemale gender6.3.7पशु उत्‍पादन
उसुरोusuroवि.सजिलोcomfortable, easy6.1.3.1सजिलो, सम्‍भावित