Lohorung - Nepali - English Dicttionary


-ऎɛप.स.लेsuffix indicating the subject or agentमाङ्‌ऎ रःगॆ?केले पिट्‌यो?
ऎक्‍माɛkmaऎक्कुङ्‌ऎगुक्रि.छेक्‍नुobstruct, prevent6.4.1सिकार खेल्‍नु
ऎखासीमाɛkʰasiːmaक्रि.वि.अस्विकारdissent denial, refusal, non-acceptance, dissent3.3.5.2अस्‍वीकार
ऎन्‍टाङ्‌ɛn‍ʈaŋ‌क्रि.वि.पछाडिbehind, at the back of, the back
ऎमॆङ्ɛmɛŋना.घिउghee, clarified butter5.2.3.2.2दुग्ध उत्‍पादनहरू
ऎम्‍पक्‍माɛm‍pʌk‍maऎम्‍पकुङ्‌ऎम्‍पकुक्रि.फर्काउनुsend back3.2.1.1बारेमा सोच्‍नु
ऎल्‍हाङ्‌माɛlhaŋ‌maऎल्हाङ्‌कुङ्‌ऎल्हाङ्‌सुक्रि.फर्काइ दिनुreturn6.6.7.3पानी नियन्‍त्रण गर्नु
ऎस्‍सीखुबाɛssiːkʰubaना.अल्‍छीidle, sloth, indolent