Lohorung - Nepali - English Dicttionary


एकङ्‌ekʌŋ‌सं.एक करोडten million
एक्‍क लीमाekkʌ liːmaना.गठबन्धनmutual connection combining, mutual connection, plotting9.6.1.2वा, अथवा
एक्‍कग्ek‍kʌgसं.सयhundred
एक्‍कनekkʌnʌवि.एउटैonly one3.4.1.4.3एकत्रित भएको
एक्‍खेपाekkʰepaक्रि.वि.एक समयमाonce upon a time8.4.5.3.2ठीक समयमा, बेलामा
एछक्‍पीetsʰʌkpiːक्रि.वि.अचानकsuddenly, unexpectedly8.4.8.3अचानक
एट्‍टानeʈʈanʌवि.असाध्य‍incurable
एट्‍टान चाइरeʈʈanʌ tsairʌक्रि.वि.नराम्रो गरीbadly2.3.5.1सुबिधाजनक
एट्‍टान चाईसॆeʈʈanʌ tsaiːsɛवि.अति नमिठोuntesty2.3.3स्वाद
एट्‍टान टाक्‍सॆeʈʈanʌ ʈaksɛवि.पुड्‍कोshort, small in size, dwarf8.2.2लामो
एट्‍टुबाङ्eʈʈubaŋवि.अल्‍छीlazy, idle, sloth, indolent8.3.7.7.1गल्‍ती, अयोग्‍य
एन्‍चीरुɛntsiːruना.अगालिobstacle6.5.2.4ढोका
एन्‍टाङ्enʈaŋना.घुच्‍चुकnape of the neck
एन्‍टाङ्‌नीवाँɛnʈaŋ‌niːwãक्रि.वि.चरित्र स्‍मरणcharacter3.1प्राण, आत्‍मा
एन्‍टामाenʈamaएन्टाःॽङाएन्टाआक्रि.फर्कि आउनुreturn7.2.3.6फर्कनु
एन्‍नीenniːसर्व.हाम्रोour
एन्‍पक्‍माɛnpʌkmaए़न्पःङाए़न्पकाक्रि.फर्काउनुsend back, to send back, to bring back
एन्‍माɛn‍maए़नुकुङ्‌ए़न्‍भुङ्‌सुक्रि.फर्काउनुbring back
एपङवाepʌŋʌwaसं.सत्रseventeen8.1.1.7अंक श्रृंखला वा क्रमबद्ध
एपङ्epʌŋसं.दशten
, ten
8.1.1.1मूलभूत अङ्कहरू
एपङ्‌एepʌŋ‌eसं.एघारeleven8.1.1.7अंक श्रृंखला वा क्रमबद्ध
एपङ्‌ङाepʌŋ‌ŋaसं.पन्‍ध्रfifteen
, the number of fifteen, 15
8.1.1.7अंक श्रृंखला वा क्रमबद्ध
एपङ्‌ठुepʌŋ‌ʈʰuसं.सोह्रsixteen8.1.1.7अंक श्रृंखला वा क्रमबद्ध
एपङ्‌नाepʌŋ‌naसं.उन्‍नाइसnineteen
, nineteen
8.1.1.7अंक श्रृंखला वा क्रमबद्ध
एपङ्‌बङ्‌epʌŋ‌bʌŋ‌सं.दश हजारten thousand

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >