Lohorung - Nepali - English Dicttionary


ओइटाoiʈaना.कपासको गेडा छान्‍ने घरेलु साधनdevice to filter out the seeds of cotton
ओऎवि.जलन शीलinflammable
ओनॆonɛवि.नचम्‍कनेcan not be light8.3.3.4चम्‍किलो
ओप्‍टीङ्‌वारीङ्‌opʈiːŋ‌wariːŋ‌वि.झिलिमिलीglitteringly
ओप्‍थालीक्op‍tʰaliːkना.बिजुलीelectricity6.6.8.1बिजुलीसित काम गर्नु
ओब्‍लीङ्‍माobliːŋ‍maना.जूनकीरीbutterfly, fire-fly, glow-worm1.6.6पशु समूह
ओमाomaओःॽङाओसुक्रि.छोडाउनुshell, undress
ओःमाoːmaओःबुॽङाओःसुक्रि.बाल्‍नुlight , to kindle, to burn
ओम्‍फुompʰuना.कौसीopen space projected in the top storey of a house
ओम्‍मॽओम्‍मॽom‍mʌʔom‍mʌʔवि.गर्मीvenereal disease, syphilis, torridity, hot, gonorrhoea, very warm, heat, summer season, warmth
ओम्‍मॽवाom‍mʌʔwaवि.शीतलcalm, unexcited, cool, refreshing cold