Lohorung - Nepali - English Dicttionary


कइसॆkʌisɛवि.खराबbad2.6.2.3अनैतिक यौन सम्‍बन्‍ध
कःक्kʌːkना.गहनाjewellery, adornment, ornament8.3.8सिंगारिएको
कक्‍खीम्‌kʌk‍kʰiːm‌ना.भारीload
कक्‍झॆङ्‍माkʌkdzʰɛŋ‍maना.झ्याकुरीmolecricket1.6.6पशु समूह
कःक्‍टीमाkʌːkʈiːmaकःक्टीकुङ्‌कःक्टीसुक्रि.बिझाउनुprick or prickly, 2.3.5.1सुबिधाजनक
कक्‍डाम्kʌkɖamना.बोसोको जमेको तरfat's skim1.2.3.1तरल पर्दाथ
कक्‍नाम्kʌknamना.मालसामानarticles
कक्‍पाkʌkpaना.लसुनgarlic1.5वनस्‍पति5.2.3.1.5जराहरूबाट खाना5.2.3.3.2नुन
कःक्‍माkʌːkmaकक्‍कुङ्‌कःगुक्रि.फ्याक्‍नुthrow7.3.1.1फ्‍याँक्‍नु
कक्‍माफुkʌkmapʰuना.सिरिसthe tree Acacia1.5वनस्‍पति
कःक्‍माफुkʌːkmapʰuना.लसुने रुखgarlic plant5.2.3.1वनस्‍पतिहरूबाट खाना
कःक्‍लाkʌːklaक्रि.वि.घाटाloss6.1.3.4फाइदा
कक्‍लीक्kʌkliːkक्रि.वि.घुटुघुटुin a way of gulping a liquid little by little
कःग्kʌːgना.औजारtool, implement, device,6.7सामान (उपकरण)
कङ्‍कुलीङ्‍माkʌŋkuliːŋ‍maना.भाले मुङ्रोsalamander1.6.1.1.4लोखर्के
कःङ्‍टॆkʌːŋʈɛक्रि.वि.फाइदाprofit, benefit, gain, advantage6.1.3.4फाइदा
कःङ्‍फेवाkʌːŋpʰewaना.चिप्‍ले कीराsnail1.6.1.9साना जनावरहरू
कमाराफ्‍फुkʌmarappʰuना.एउटा बिरुवाको नामa kind of plant5.2.3.1वनस्‍पतिहरूबाट खाना
कम्‍पाkʌm‍paना.चिम्‍टाtongs, pincers, closefisted, thrifty, tweezers, tongs, 5.2.1.3पकाउने उपकरणहरू
कःयॆङ्kʌːjɛŋना.मामाmother's brother2व्‍यक्ति
कॽलाkʌʔlaक्रि.वि.आदरrespect
कॽलाङ्‍माkʌʔlaŋ‍maकॽलाङ्‍कुङ्‌कॽलाङ्‍सु1sg presकॽलाङ्‍कुङ्‌क्रि.फाल्‍नुthrow, cast
काkaसर्व.I, me
काइखॆॽमाkaikʰɛʔmaकाइखॆॽङाकाइखॆटुक्रि.नराम्रो हुनुbe bad