Lohorung - Nepali - English Dicttionary


खक्‍खक्kʰʌk‍kʰʌkवि.कुप्रोhunchbacked, stooped4.1.2मानिसको प्रकार2.6.4.4वयस्क
खक्‍फुkʰʌkpʰuना.खनिऊँkind of fig-tree, Ficus cunia5.2.3.1वनस्‍पतिहरूबाट खाना
खःक्‍सीkʰʌːksiːना.खनिऊँ दाना5.2.3.1वनस्‍पतिहरूबाट खाना
खःग्‍माkʰʌːgmaखःगुॽङाखःगु1sg presखःगुॽङा3sg pastखःगुक्रि.गोड्‍नुto take out weeds from the ground, to weed and dig round plants6.2.1.7.2कफि उमार्नु
खःग्‍मॆkʰʌːgmɛ1sg presखगुकुङ्‌3sg pastखगुक्रि.गोड्‍नुto take out weeds from the ground, to weed and dig round plants6.2.1.1अन्‍न उब्‍जाउनु
खङ्‌खरॆkʰʌŋ‌kʰʌrɛना.भाँडाकुँडाutensils5.6.4लुगा धुनु
खङ्‍डाkʰʌŋɖaक्रि.वि.निकोर्सिon the fourth day from today, two days after tomorrow3.5.1.2.6दोहोर्‍याउनु8.4.1.2.2हिजो, आज, भोली
खङ्‍ढीङ्‍माkʰʌŋɖʰiːŋ‍maखङ्ढीङ्‍कुङ्‌खङ्ढीङ्‍टु1sg presखङ्‍ढीङ्‍कुङ्‌3sg pastखङ्‍ढीङ्‍टु2क्रि.खोप्‍नुto make a hole in, pierce,
, make a hole, pierce, prick, vaccinate
5.4.6धर्म विधि सम्‍बन्‍धि चिनो लगाउने काम
खङ्‍सीॽमाkʰʌŋsiːʔmaखङ्‌कुङ्‌खङु1sg presखङ्‍ढीङ्‍टु13sg pastखङुक्रि.छिनाल्‍नुcut asunder, cut into two3.5.1.6.2झगडा
खचीयाkʰʌtsiːjaवि.लक्षिन्‌feature
खचीयामाkʰʌtsiːjamaना.लक्ष्‍मीthe goddess of fortune and wife of Vishnu, housewife, victory, wealth, prosperity3.4भावना
खटाङ्‍माफुkʰʌʈaŋ‍mapʰuना.भाले काउले1.5वनस्‍पति
खडःॽवाkʰʌɖʌːʔwaना.हलोplough6.2.8कृषि उपकरणहरू
खनावाँkʰʌnawãना.कुराconversation
खबॆक्kʰʌbɛkना.गङ्‌गटाcrab1.6.6पशु समूह
खयाफुkʰʌjapʰuना.ओखरwalnut5.2.3.1.1बियाँबाट खाना
खरॆkʰʌrɛना.बटुकोcup, bowl