Lohorung - Nepali - English Dicttionary


घुर्मीgʰurmiːना.एक प्रकारको खेलa kind of game
घॆक्‍चीॽवाgʰɛktsiːʔwaना.चिभेkind of black bird, the king crow1.6.2.1चराको अङ्गहरू
घोसेन्gʰosenक्रि.घिसारिनुto be dragged7.2.1.1.2बामे सर्नु