Lohorung - Nepali - English Dicttionary


ङाŋaना.माछाfish5.2.3.2पशुबाट खाना1.6.1.5माछा1.6.6पशु समूह5.2.3.3.5खाने तेल6.4.5माछा मार्नु
ङाकक्‌ŋakʌk‌सं.पाँच सयfive hundred
ङाक्‍केलॆन्ŋakkelɛnक्रि.वि.अवतारincarnation, descent (of a deity), birth4.9.2अलौकिक
ङाक्‍चाŋaktsaवि.भिखारीbeggar
ङाक्‍माŋakmaङागुॽङाङागा1sg presङागुॽङा3sg pastङागाक्रि.माग्‍नुbeg, demand2.2शरीरको कार्यहरू
ङाक्‍सुबाङ्ŋaksubaŋना.बौलाहाmad
ङाग्‍मॆŋagmɛक्रि.माग्‍नुbeg, demand2.6.1.1विवाह प्रबन्‍ध गर्नु6.8.3.4बिन्‍ती गर्नु3.3.1.7हठी
ङाङ्‍पॽमाŋaŋpʌʔmaङाङ्पःङाङाङ्पका1sg presङाङ्‍पःङा3sg pastङाङ्‍पकाक्रि.बहुलाउनुinsane2.3.2.4चर्को
ङाङ्‍माŋaŋ‍maङाङ्‍कुङ्‌ङाङु1sg presङाङ्‍कुङ्‌3sg pastङाङुक्रि.प्वाल पार्नुto mak a hole7.8.5प्वाल बनाउने, खोल्ने
ङाङ्‍मॆŋaŋ‍mɛक्रि.छेड्‍नुbore, pierce, taunt6.7.1.1घोच्‍ने समान
ङाङ्‌सुबाङ्‌ŋaŋ‌subaŋ‌ना.पागलmad
ङाचीŋatsiːसं.पाँचfive
ङाचीक्ŋatsiːkना.अनुहारface2.3.1देख्‍नु
ङापङ्‌ŋapʌŋ‌सं.पचासfifty8.1.1.7अंक श्रृंखला वा क्रमबद्ध
ङापङ्एŋapʌŋ्eसं.एकाउन्‍नfifty-one8.1.1.7अंक श्रृंखला वा क्रमबद्ध
ङापङ्‌ङाŋapʌŋ‌ŋaसं.पच्‍पन्‍नfifty five8.1.1.7अंक श्रृंखला वा क्रमबद्ध
ङापङ्‌ठुŋapʌŋ‌ʈʰuसं.छपन्‍नthe number of fifty-six8.1.1.7अंक श्रृंखला वा क्रमबद्ध
ङापङ्‌नाŋapʌŋ‌naसं.उनन्‍साठीfifty-nine8.1.1.7अंक श्रृंखला वा क्रमबद्ध
ङापङ्‌बाŋapʌŋ‌baसं.अन्‍ठाउन्‍नfifty-eight8.1.1.7अंक श्रृंखला वा क्रमबद्ध