Lohorung - Nepali - English Dicttionary


ʈʌ
टक्‍चामाʈʌktsamaटक्चाःॽङाटक्चाउ1sg presटक्‍चाःॽङा3sg pastटक्‍चाउक्रि.प्राप्‍त‍ गर्नुto get7.4.3पाउनु
टःक्‍चामॆʈʌːktsamɛक्रि.पाउनुget
टःक्‍टीमॆʈʌːkʈiːmɛक्रि.तोक्‍थे लगाउनुput obstacle6.2.4खेतको रेखदेख गर्नु
टःक्‍टीॽमाʈʌːkʈiːʔmaटःक्टीकुङ्‌टःक्टीसु1sg presटःक्‍टीकुङ्‌टःक्‍टीसु3sg pastटःक्‍टीसुक्रि.टेको लगाउनुput obstacle 7.3.4.6समर्थन
टक्‍भॆऎʈʌkbʰɛɛवि.अग्‍लोtall
टःक्‍भॆऎʈʌːkbʰɛɛवि.लामोlong
टक्‍मʈʌkmʌवि.अत्यधिकvery much6.8.4.3.1महङ्गो
टक्‍म ढ्याʈʌkmʌ ɖʰjaवि.अति ठूलोvery large
टक्‍माʈʌkmaटकुङ्‌टउ1sg presटकुङ्‌3sg pastटउक्रि.1पाउनुfindखोसॆ याङ्‌ टक्‍मा लॆ।उसले पैसा पाउनु पर्छ।2.6.4.7संस्‍कार2जन्‍माउनुgive birthखोसॆ चाचा टक्‍मा परकुउनले बच्‍चा जन्माउनु लाग्‍यो।2.5.4.5जन्‍म त्रुटि
टःक्‍माʈʌːk‍maक्रि.वि.अडेसthing used for resting upon, leaning, stopping
टक्‍माकाऎʈʌkmakaɛना.गर्भवतीpregnant2.6.3.1गर्भाधारण
टःक्‍मीम्‍पाʈʌːkmiːmpaना.पाएकोgot
टःक्‍मोʈʌːkmoवि.ज्यादाtoo much9.3.1अक्षांस
टक्‍लाङ्ʈʌklaŋना.टेकाउने लठ्‍ठिhelper stick
टःक्‍सीमाʈʌːksiːmaटःक्सीःङाटःक्सीआ1sg presटःक्‍सीःङा3sg pastटःक्‍सीआक्रि.ठोकिनुto be struck
टङटाङ्ʈʌŋʌʈaŋना.क्रमseries8.4.5.1.1श्रृंखला