Lohorung - Nepali - English Dicttionary


ठक्‍खुबाʈʰʌkkʰubaना.घोच्‍नेgossiper2.5.7.1चिकित्‍सक, परिचारिका
ठक्‍चीवाचीक्ʈʰʌk‍tsiːwatsiːkक्रि.वि.घोचपेचgossip1.6.4पशुको क्रियाकलापहरू
ठःक्‍माʈʰʌːk‍maठःगुकुङ्‌ठःगु1sg presठःगुकुङ्‌3sg pastठःगुक्रि.ढेस्‍साउनुto jostle
ठङ्‍गुवाʈʰʌŋguwaना.पाङ्‍ग्रेwheel8.3.3.3.5पशु रङ्ग, चिनो लाउनु
ठङ्‌चॆम्ʈʰʌŋ‌tsɛmना.पिँढी भन्‍दा बाहिरको भागpart of courtyard upon side.
ठःवाँʈʰʌːwãना.स्‍थानplace
ठःॽगुʈʰʌːʔgu3sg pastठःॽमा
ठःॽङाʈʰʌːʔŋa1sg presठःॽमा
ठःॽमाʈʰʌːʔmaठःॽङाठःॽगु1sg presठःॽङा3sg pastठःॽगुक्रि.अडेस लाउनुput stand7.1.3ढल्‍कनु
ठःॽवचाʈʰʌːʔwʌtsaना.ब्राम्‍हणBrahmin4.1.2मानिसको प्रकार
ठाक्‍ठाम्ʈʰakʈʰamना.तराजुweighing machine5.2.1.3पकाउने उपकरणहरू
ठाःग्‍माʈʰaːgmaठाःगुकुङ्‌ठाःगु1sg presठाःगुकुङ्‌3sg pastठाःगुक्रि.जोख्‍नुweigh, ponder
, weigh, weigh up, balance
8.2.8नाप्‍नु
ठाङ्‌कङ्‌ʈʰaŋ‌kʌŋ‌ना.लिस्‍नुclimbing pole with craved or engraved steps, ladder, staircase2.6.6.5मुर्दा गाड्‌नु
ठाङ्‍पेʈʰaŋpeक्रि.वि.उँभोabove
ठाङ्‍माʈʰaŋ‍maठाङ्‍ङाठाङा1sg presठाङ्‍ङा3sg pastठाङाक्रि.चढ्‍नुto climb to ascend, to ride, to soar7.2.3.5अतित वित्‍नु
ठाङ्‍लाम्‍बाʈʰaŋlambaना.उभौलीname of festival1.1.3मौसम
ठाप्‍नाम्ʈʰapnamना.वनforest
, forest, jungle, woods, garden
1.2.1.6जङ्‌गल, घाँसे मैदान, मरुभूमि
ठाप्‍नाम्‍टाङ्‍पाʈʰapnamʈaŋpaना.जङ्‍गलीwild1.7.1प्राकृतिक
ठाप्‍पाʈʰappaना.बृद्धelderly man2.6.2संभोग सम्‍बन्‍धहरू