Lohorung - Nepali - English Dicttionary


डःक्‍चॆफुɖʌːktsɛpʰuना.घुरबिसेa kind of tree5.2.3.1वनस्‍पतिहरूबाट खाना
डःक्‍ठाम्ɖʌːkʈʰamना.खन्‍ने चिजmaterial of dig7.8.6खन्‍नु
डक्‍माɖʌk‍maडगुकुङ्‌डगु1sg presडगुकुङ्‌3sg pastडगुक्रि.ठुङ्‌नुpeck, sting1.6.4.2पशुको खुवाइ
डःक्‍माɖʌːkmaडःगुॽङाडःगु1sg presडःगुॽङा3sg pastडःगुक्रि.खन्‍नुto dig7.8.6खन्‍नु
डङ्‍डङ्‍फुɖʌŋɖʌŋpʰuना.तारिकाको बाट5.2.3.1वनस्‍पतिहरूबाट खाना
डङ्‍डङ्‍सीɖʌŋɖʌŋsiːना.तारिकाasterisk5.2.3.1वनस्‍पतिहरूबाट खाना
डम्‍पाɖʌmpaना.ठेगानाaddress6.5.1.1घर
डःॽमॆɖʌːʔmɛक्रि.खन्‍नुto dig6.2.2.2खेत जोत्‍नु
डाक्‍नेɖakneना.नबुन्‍नेunweave1.6.1पशुहरूको प्रकारहरू
डाक्‍बॆक्‍फुɖakbɛkpʰuना.गुराँस the national flower of Nepal, rhododendron5.2.3.1वनस्‍पतिहरूबाट खाना
डाःक्‍माɖaːkmaडाःगुक्‍ङाडाःगु1sg presडाःगुक्‍ङा3sg pastडाःगुक्रि.बुन्‍नुweave
डाङ्‌कुटीङ्‌पाɖaŋ‌kuʈiːŋ‌paना.दुलहाको साथीbridegroom's friend4.3.4.4.2शोषण गर्नु
डाङ्‌कुरीङ्‌माɖaŋ‌kuriːŋ‌maना.बेहुलीको साथीbride's friend4.3.4.4.2शोषण गर्नु
डाङ्‌पाɖaŋ‌paना.दुलहाbridegroom4.1सम्‍बन्‍धहरू
डाङ्‍बॆॽवाɖaŋbɛʔwaना.एक प्रकारको खाना हुने च्याउa kind of mushroom1.5.4झ्‍याउ, ढुसी, लेउ
डाङ्‌माɖaŋ‌maडाङ्‌कुङ्‌डाङु1sg presडाङ्‌कुङ्‌3sg pastडाङुक्रि.गिँड्‌नुchop4.1सम्‍बन्‍धहरू