Lohorung - Nepali - English Dicttionary


थःक्tʰʌːkना.आन्‍द्राentrails1.6.2पशुको भागहरू
थर्‌बुtʰʌr‌buना.भत्‍तेरceremonial party
थाःप्‍ठम्‌tʰaːp‍ʈʰʌm‌ना.नाङ्‍लो‌winnowing tray (made from bamboo bands)
थाबाक्‍माtʰabakmaथाबाकुङ्‌थाबाकु1sg presथाबाकुङ्‌3sg pastथाबाकुक्रि.शूर गर्नुstart
थाब्‍बीtʰabbiːना.खरानीashes5.5.4बाल्‍नु, जल्नुा
थाम्‍रॆॽवाtʰam‍rɛʔwaना.बाँसको खपटेbamboo sheath1.1.2.1हावा चल्‍नु
थाम्‍लाङ्‌tʰaŋ‌laŋ‌ना.उत्‍तरnorth
थाम्‍सुटॆक्‍पाtʰamsuʈɛkpaना.माकुराको जालspider web1.6.5पशुको घरहरू
थॆम्‍सःङ्tʰɛmsʌːŋना.लोहोरुङ्‌ जातिको उपथरa surname of Lohorung