Lohorung - Nepali - English Dicttionary


दीरीक् योमुहाdiːriːk jomuhaवि.घनाdense8.3.6.4बाक्‍लो
दीर्‌खीम्diːr‌kʰiːmना.लोहोरुङ्‌ जातिको उपथरa surname of Lohorung
दुप्‍सीफुdupsiːpʰuना.बर्रोको बोटterminalia belerica tree5.2.3.1वनस्‍पतिहरूबाट खाना
दॆःक्‍सीdɛːksiːना.घर तरुलको लहराको फलेको फलfruit in the creeper of yam1.5वनस्‍पति
देखीम्dekʰiːmना.लोहोरुङ्‌ जातिको उपथरa surname of Lohorung
देनबाफुdenʌbapʰuना.चोया बाँसbamboo for stripe1.5वनस्‍पति
देप्‍पाdeppaना.बडा बाउfather's elder brother4.1.9.1.2बाबु, आमा
देमाdemaना.बढी आमाfather''s elder brother's wife4.1.9.1.2बाबु, आमा
देरेम् लाम्‍सङ्derem lamsʌŋना.लोहोरुङ्‌ जातिको उपथरa surname of Lohorung