Lohorung - Nepali - English Dicttionary


पःकॆॽमाpʌːkɛʔmaपःकॆॽमीकुङ्‌पःकॆमीट्‌टु1sg presपःकॆॽमीकुङ्‌3sg pastपःकॆमीट्‌टुक्रि.कपास फुट्‍नुcotton break6.2.1बढिरहेको बाली
पःक्‍कॆॽमाpʌːkkɛʔmaपःक्कॆॽङापःक्‍कारा1sg presपःक्‍कॆॽङा3sg pastपःक्‍काराक्रि.प.उठेर आउनुstand up and come8.4.1.8विशेष दिनहरू
पःक्‍पक्pʌːkpʌkना.फोकोblister
पक्‍पक्‍माpʌkpʌkmaना.उठेको भागpart of ridge2.1.3.2खुट्टा
पक्‍बखुबाpʌkbʌkʰubaवि.विस्‍फोटकexplosive6.6.2.9रसायनिक पर्दाथहरूको काम गर्नु
पक्‍माpʌkmaपकुङ्‌पगु1sg presपकुङ्‌3sg pastपगुक्रि.फुट्‍नुexplode
पःक्‍मॆpʌːkmɛक्रि.फुटाउनुto break
पक्‍लुङ्‌pʌk‍luŋ‌ना.पहराrock hill
पःगा1pʌːga
पःगुॽङा1pʌːguʔŋa
पःग्‍माpʌːgmaपःगुॽङापःगा1sg presपःगुॽङा23sg pastपःगा2क्रि.उठ्‍नुto stand up, wake up7.1.3ढल्‍कनु
पःग्‍मॆpʌːgmɛक्रि.उठ्‌नुstand up, wake up
पङ्‌pʌŋ‌ना.शून्यzero
, nought, nil, zero, empty, vacant
पङ्‍पङ्‍पाpʌŋpʌŋpaना.थुम्‍काheap8.3.1.4.2झुकाउ, भिरालो
पङ्‌पङ्‌पाpʌŋ‌pʌŋ‌paना.डाँडाhill