Lohorung - Nepali - English Dicttionary


बःक्bʌːkना.पेटstomach2.1.8.2पेट
बक्‍खुरुॽमाbʌk‍kʰuruʔmaवि.गर्भवतीpregnant
बःक्‍चेप्‍ठाम्bʌːktsepʈʰamना.खर्कpasture6.3.1.3बाख्रा
बक्‍थाम्bʌktʰamना.काट्‌नेcutting weapon
बक्‍माbʌkmaबगुकुङ्‌बगु1sg presबगुकुङ्‌3sg pastबगुक्रि.काट्‌नुto cut7.7.1हिर्काउनु, प्रहार गर्नु
बःक्‍मॆbʌːkmɛक्रि.काट्‌नुto cut
बक्‍वॆल्‍लाङ्‌माbʌk‍wɛl‍laŋ‌maक्रि.वि.गर्भ पतनabortion2.6.3.3गर्भपात
बक्‍ॽमा टीमाbʌk‍ʔma ʈiːmaबक्‍ॽमा टीकुङ्‌बक्‍ॽमा टीसु1sg presबक्‍ॽमा टीकुङ्‌3sg pastबक्‍ॽमा टीसु
बखामाbʌkʰamaबखाॽङाबखारा1sg presबखाॽङा3sg pastबखाराक्रि.अघाउनुto feed to the full, to be satisfied5.2.2.6सन्‍तुष्‍ट हुनु, अघाउनु
बचॽवाbʌtsʌʔwaना.थुन्‍चेback basket5.2.1.3पकाउने उपकरणहरू
बःट्‍टाङ्‌bʌːʈʈaŋ‌ना.पछ्यौराshawl
बःयक्bʌːjʌkना.भ्यागुतोfrog1.6.6पशु समूह
बराफ्‍फुbʌrappʰuना.कटहरको रुखjack fruit tree5.2.3.1वनस्‍पतिहरूबाट खाना
बवक्‍मासीbʌwʌkmasiːना.बोके टिमुरa kind of zanthoxylum alatum1.5वनस्‍पति
बःॽमा फुमाbʌːʔma pʰumaबःॽमा फुबकुङ्‌बःॽमा फुसु1sg presबःॽमा फुबकुङ्‌3sg pastबःॽमा फुसुक्रि.प.नभएका कुरा फिँजाउनुflase teaching spread3.5.1.1.3धेरै बोल्‍नु
बाकक्‌bakʌk‌सं.आठ सयeight hundred
बाँकाbãkaना.खुम्‍ले कीराa kind of insect5.2.3.2पशुबाट खाना