Lohorung - Nepali - English Dicttionary


भइसीभॆङ्bʰʌisiːbʰɛŋना.पाहाkind of big frog5.2.3.2पशुबाट खाना
भक्‍चॆbʰʌk‍tsɛना.भोगटेshaddock1.5वनस्‍पति
भङ्‍डाbʰʌŋɖaक्रि.वि.कानेकोर्सीfourth day from today3.5.1.2.6दोहोर्‍याउनु
भःराbʰʌːraक्रि.वि.सहाराsupport, help
भाङ्‌कॆbʰaŋ‌kɛक्रि.वि.द्वाराby
भॆनॆbʰɛnɛक्रि.हिँडwalk
भॆन्‍ठाम्bʰɛnʈʰamना.गेटgate6.5.1.4घरको बाहिर
भॆम्‍मा1bʰɛm‍maभॆङ्‌ङाभॆना1sg presभॆङ्‌ङा3sg pastभॆना1क्रि.पस्‍नुto enter7.2.5.4सँगै हिड्‌नु
भॆम्‍मा2bʰɛmmaभॆनुॽङाभॆना1sg presभॆनुॽङा3sg pastभॆना2क्रि.हिँड्‌नुto walk
भेप्‍फॆbʰeppʰɛना.उताthither
भेफॆbʰepʰɛक्रि.तेर्सोdiagonal
भोक्‍टॆफुbʰokʈɛpʰuना.खस्रेa kind of tree5.2.3.1वनस्‍पतिहरूबाट खाना
भ्याbʰjaना.विवाहwedding
, marriage, wedding