Lohorung - Nepali - English Dicttionary


सर्व.त्‍योhe, she, it, that
मःmʌːक्रि.वि.not
, twentieth letter of the consonants
मःग्‍माmʌːg‍maक्रि.तरल पदार्थ पकाउनुto boil
मःज्‍जॆmʌːddzɛवि.राम्रोgood3.4.1.1मन पर्नु, माया गर्नु
मःबाङ्‌mʌːbaŋ‌क्रि.वि.त्‍यहाँ बाटfrom there
मःबीmʌːbiːक्रि.वि.त्यहीthat same8.1.5.8दुरुस्‍त
मब्‍दकॆmʌbdʌkɛना.एक प्रकारको फट्याङ्‍ग्रो‌ग्रa kind of grass-hopper5.2.3.2पशुबाट खाना
मभाmʌbʰa-पू.स.बाट-fromमभा खारॆ।त्‍यहाँबाट जाओ।8.2.6दुरी
मभाङ्‌सmʌbʰaŋ‌sʌसंयो.अझmoreoverकॆ खो याङ्‌ पीट्‌टुङ्‌ मभाङ्‌स ङाग्‍ढाङ्‌।मैले उसलाई पैसा दिए अझ मागी रहन्‍छ। 9.3.1अक्षांस
मम्mʌmसर्व.त्‍यसकोthats
मयाmʌjaक्रि.वि.केरेwhat
मरःmʌrʌːवि.त्‍यस्‍तोlike that
मर आमीॽमाmʌrʌ amiːʔmaक्रि.प.भर नपर्नुdo not depend on9.4.4.1निश्‍चय, पक्‍का
मर मीॽमाmʌrʌ miːʔmaमर मीकुङ्‌मर मीसु1sg presमर मीकुङ्‌3sg pastमर मीसुक्रि.प.भर पर्नुto rely on9.4.4.1निश्‍चय, पक्‍का
मरऎनmʌrʌɛnʌवि.त्यस्‍तैexactly like that8.1.5.8दुरुस्‍त
मरकाmʌrʌkaवि.त्यतिthat much8.1.5.8दुरुस्‍त
मरक्mʌrʌkक्रि.वि.उताthither
मरक्‍ऎनmʌrʌk‍ɛnʌवि.त्‍यस्‍तैexactly like that
मरक्‍मानmʌrʌkmanʌवि.त्यस्‍तैexactly like that8.3.5.5अनुकरण गर्नु
मरक्‍लmʌrʌklʌक्रि.वि.उति बेलाthat time
मरक्‍लॽनmʌrʌklʌʔnʌक्रि.वि.उति खैरेthat time8.4.8.3अचानक
मरहाङ्‌mʌrʌhaŋ‌क्रि.वि.उसरीin that way
मरॽऎनmʌrʌʔɛnʌक्रि.वि.त्‍यस्‍तैexactly like that