Lohorung - Nepali - English Dicttionary


यक्‍टॆॽमाjʌkʈɛʔmaयक्टॆकुङ्‌यक्टॆटु1sg presयक्‍टॆकुङ्‌3sg pastयक्‍टॆटुक्रि.खोजेर ल्याउनुseek and bring7.6.1खोज्‍नु
यक्‍पक्‍माjʌkpʌk‍maयक्पकुङ्‌यक्पकु1sg presयक्‍पकुङ्‌3sg pastयक्‍पकुक्रि.खोज्‍नु सुरु गर्नुstart to seek9.1.2.3सृजना गर्नु
यक्‍माjʌkmaयगुकुङ्‌यगु1sg presयगुकुङ्‌3sg pastयगुक्रि.खोज्‍नुseek7.6.1खोज्‍नु3.5.1.5.2खोल्नु (कुरा)3.2.2.1अध्‍यान
यक्‍माखोम्‍माjʌk‍makʰommaखोम्‍कुङ्‌खोमु1sg presखोम्‍कुङ्‌3sg pastखोमुक्रि.जोरजाम गर्नुcollect4.3.4असल गर्नु
यक्‍सॆक्‍पाjʌk‍sɛk‍paना.डोकोwicker basket
यङ् उक्‍मानुङ्jʌŋ ukmanuŋक्रि.केही नभनीsaying nothing2.3.2.5शान्‍त
यङ्‌उक्‍माjʌŋ‌ukmaयङ्‌उगुॽङायङ्‌उगा1sg presयङ्‌उगुॽङा3sg pastयङ्‌उगाक्रि.चुप लाग्‍नुkeep quit7.2.1.1हिँड्‌नु
यङ्‌खुबाjʌŋ‌kʰubaना.बोक्‍नेcarrier
यङ्‌नीबाjʌŋ‌niːbaना.साढु भाइhusband of wife's younger sister
यङ्‌नीमाjʌŋ‌niːmaना.जेठानी देवरानीhusband's brother's wifes
यङ्‍पॽमाjʌŋpʌʔmaयङ्पःॽङायङ्पकु1sg presयङ्‍पःॽङा3sg pastयङ्‍पकुक्रि.काम्‍न थाल्‍नुto begin to shiver2.5.6रोगका लक्षणहरू
यॽलामाjʌʔlamaयॽलाकुङ्‌यॽलाउ1sg presयॽलाकुङ्‌3sg pastयॽलाउक्रि.खोजेर ल्याउनुseek and bring7.2.4यात्रा
याःjaːना.मुखmouth7.2.1.5ठेस लाग्‍नु, लरखराउनु2.1.1.4मुख1.6.2पशुको भागहरू