Lohorung - Nepali - English Dicttionary


रःrʌːवि.जस्‍तोlike
रक्‍मानrʌkmanʌवि.उस्‍तैlike that8.3.1.8.1एकैनासे
रःग्rʌːgवि.जतिas much as6.6.2.4माटोको काम गर्नु
रःग्‍माrʌːgmaरःगुकुङ्‌रःगु1sg presरःगुकुङ्‌3sg pastरःगुक्रि.कुट्‍नुbeat6.4.1सिकार खेल्‍नु3.5.1.6.2झगडा
रःग्रेकावाrʌːgrekawaना.बालुवाsand9.2.9प्रत्‍ययहरू
रङगलॆमॆrʌŋʌgʌlɛmɛक्रि.रङ्‍गाउनुpaint6.6.5.1खिच्‍नु, रंगाउनु
रङ्‍गॆलेखुबाrʌŋgɛlekʰubaना.पेन्‍टिङpainting6.6.5.1खिच्‍नु, रंगाउनु
रप्‍खॆॽवाrʌp‍kʰɛʔwaना.परेवाpigeon6.3.6घरेलु पंक्षी बढाउनु
राम्‍भेडाrambʰeɖaना.गोलभेँडाtomato5.2.3.3.5खाने तेल
रासीफुrasiːpʰuना.आँपmango1.5वनस्‍पति5.2.3.1वनस्‍पतिहरूबाट खाना
रीकक्‌riːkʌk‌सं.चार सयfour hundred
रीचीriːtsiːसं.चारfour8.1.1.1मूलभूत अङ्कहरू
रीपङ्‌riːpʌŋ‌सं.चालीसforty
, forty, 40
8.1.1.7अंक श्रृंखला वा क्रमबद्ध
रीपङ्‌एriːpʌŋ‌eसं.एकचालीसforty-one8.1.1.7अंक श्रृंखला वा क्रमबद्ध
रीपङ्‌ङाriːpʌŋ‌ŋaसं.पैँतालीसforty-five8.1.1.7अंक श्रृंखला वा क्रमबद्ध
रीपङ्‌ठुriːpʌŋ‌ʈʰuसं.छयालीसforty- six8.1.1.7अंक श्रृंखला वा क्रमबद्ध
रीपङ्‌नाriːpʌŋ‌naसं.उनन्‍चासforty-nine8.1.1.7अंक श्रृंखला वा क्रमबद्ध
रीपङ्‌बाriːpʌŋ‌baसं.अठचालीसforty- eight8.1.1.7अंक श्रृंखला वा क्रमबद्ध
रीपङ्‌रीriːpʌŋ‌riːसं.चवालीसforty-four8.1.1.7अंक श्रृंखला वा क्रमबद्ध
रीपङ्‌वाriːpʌŋ‌waसं.सैतालिसforty seven8.1.1.7अंक श्रृंखला वा क्रमबद्ध
रीपङ्‌सुriːpʌŋ‌suसं.त्रिचालीसforty-three8.1.1.7अंक श्रृंखला वा क्रमबद्ध
रीलेट्‍टाriːleʈʈaना.शनिबारSaturday8.4.1.3.1हप्‍ताका दिनहरू
रुruक्रि.वि.किeither, word used to denote interrogation or doubt

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >